Vijesti iz Vlade

56.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

Tuzla, 10.10.2012. godine

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08), Premijer Kantona

S A Z I V A

56. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u petak

12.10.2012. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

 

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 30.06.2012. godine;

           Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

 

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013. – 2018.

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh” 2010 – 2030 – Prostorna osnova;

     Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje Mišljenja o prijedlogu Prostornog plana Federacije BiH za period 2008. – 2028. godine;

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. a) Razmatranje Izvještaja o radu interresornih timova za:

     - reformu regulatornog okvira Grupe za registraciju imovine;

     - reformu regulatornog okvira Grupe za registraciju MSP i obrta;

     - reformu regulatornog okvira Grupe za naplatu potraživanja;

b) Razmatranje Inicijative za donošenje Zakona o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti i prava na temelju važećeg Zakona o prometu nepokretnosti i prava;

c) Razmatranje Inicijative za kreiranje Programa za zanimanja za koja ne postoji mogućnost obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja i za deficitarna zanimanja na tržištu rada prilikom izrade Pravilnika o obrazovanju i obuci odraslih;

d) Razmatranje Inicijative za dopune Zakona o stečajnom postupku;

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 1. Razmatranje Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje Informacije o realizaciji mjera i aktivnosti planiranih u Analizi stanja socijalne zaštite sa programom mjera za unapređenje socijalnog stanja građana na prostoru Tuzlanskog kantona;

     Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak 

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju novčane pozajmice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke broj: 02/1-14-

13620-3/12 od 28.06.2012. godine;  

                 Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2012. godinu;

     Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet TK za 2012. godinu;

         Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec septembar 2012. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec septembar 2012. godine;

     Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;

     b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju

sredstava sa potošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava “

11010002;

         Obrađivač: Ured za zajedničke poslove

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli stana u vlasništvo ratnom vojnom invalidu I grupe sa 100% vojnog invaliditeta iz općine Kalesija;

     Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnog sredstva;

     Obrađivač: Ured premijera

 

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu stalnog sredstva u trajno vlasništvo;

          Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita;

     Obrađivač: Pedagoški zavod TK                  

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK;

     Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;

           Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;

           Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2012/2013. godini;

     Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;

     Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos;

     b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu

u Gračanici za prijem jednog državnog službenika;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u

Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Uredu   za  

zajedničke poslove za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih pozicija;

                 Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured za zajedničke poslove

 1. Kadrovska pitanja.

 

 

      PREMIJER KANTONA

                                                                                                               Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Sazivi sjednica 56.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA