MINISTAR IBRAHIM SALIHOVIĆ SE SUSREO SA PREDSJEDNICIMA KANTONALNIH BORAČKIH SAVEZA I POMOĆNICIMA NAČELNIKA ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU

S ciljem upoznavanja sa planom aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, ministar Ibrahim Salihović se susreo danas sa predsjednicima kantonalnih boračkih saveza i pomoćnicima načelnika za boračko invalidsku zaštitu.
I u tekućoj 2013. godini, vizija Ministarstva za boračka pitanja će biti poboljšanje položaja boraca i članova njihovih porodica, a kako bi se putem  efikasnijeg i ekonomičnijeg  postupka ostvarivanja utvrđenih prava zadovoljile stvarne potrebe boraca i članova njihovih porodica. U tom kontekstu donijet će se nova i predložiti izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, koje imaju za svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica.

06062013 MBPPlanirano je i uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva, kao i povećanje kontrole namjenskog utroška doznačenih sredstava prema odredbama Zakoan o dopunskim pravima boraca i čanova njihovih obitelji.
Ministarstvo je planiralo i ove godine obezbijediti namjenska sredstva za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica,  kao i namjenskih sredstava za finansiranje programa zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica koja ima za cilj radno angažovanje boraca i članova njihovih, te smanjenje nezaposlenosti.
U skorom periodu ministar za boračka pitanja će posjetiti sve kantonalne boračke saveze  i  općinske službe za boračko invalidsku zaštitu kako bi se upoznao sa problemima i specifičnostima vezanim kako za rad kantonalnih saveza tako i općinskih službi, najavio je danas ministar Salihović.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna