Upoznavanje sa aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja u '21.

Ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović upriličio je danas prijem za predstavnike kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton. Predsjednike i dopredsjednike 13 kantonalnih boračkih saveza ministar Ahmetović i njegovi saradnici upoznali su sa programskim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini.

IMG 0213Ovom je prilikom dogovoreno da će predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton i dalje biti aktivni sugovornici na donošenju svih propisa koji imaju za cilj poboljšanje položaja boračke populacije na području Tuzlanskog kantona.

Predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom za boračka pitanja i nadu da će se ta saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Programom rada Vlade Kantona za 2021. godinu Ministarstvo je planiralo da obezbijedi kontinuiranu primjenu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, uz obavezu utvrđivanja i provođenja politike, kao i primjene zakonskih i drugih propisa koje imaju za svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica sa ciljem zadovoljavanja stvarnih potreba, putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava.

Vizija Ministarstva za 2021. godinu ogleda se u činjenici da se aktivnosti ovoga organa odnose na dalje poboljšanje položaja branilaca i članova njihovih porodica, sa posebnim akcentom na osiguranju zdravstve zaštite, obezbjeđenje sredstava za stipendiranje i obavljanje volonterskog staža kao i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

U kontekstu navedene vizije, Ministarstvo je planiralo i u 2021. godini pristupiti donošenju novih i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa, čiji je krajnji cilj zaštita prava boraca i članova njihovih porodica i poboljšanja položaja u društvu.

Ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović upriličio je danas prijem za predstavnike kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton. Predsjednike i dopredsjednike 13 kantonalnih boračkih saveza ministar Ahmetović i njegovi saradnici upoznali su sa programskim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini.

IMG 0213Ovom je prilikom dogovoreno da će predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton i dalje biti aktivni sugovornici na donošenju svih propisa koji imaju za cilj poboljšanje položaja boračke populacije na području Tuzlanskog kantona.

Predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom za boračka pitanja i nadu da će se ta saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Programom rada Vlade Kantona za 2021. godinu Ministarstvo je planiralo da obezbijedi kontinuiranu primjenu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, uz obavezu utvrđivanja i provođenja politike, kao i primjene zakonskih i drugih propisa koje imaju za svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica sa ciljem zadovoljavanja stvarnih potreba, putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava.

Vizija Ministarstva za 2021. godinu ogleda se u činjenici da se aktivnosti ovoga organa odnose na dalje poboljšanje položaja branilaca i članova njihovih porodica, sa posebnim akcentom na osiguranju zdravstve zaštite, obezbjeđenje sredstava za stipendiranje i obavljanje volonterskog staža kao i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

U kontekstu navedene vizije, Ministarstvo je planiralo i u 2021. godini pristupiti donošenju novih i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa, čiji je krajnji cilj zaštita prava boraca i članova njihovih porodica i poboljšanja položaja u društvu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna