Pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh“

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona je sa „IPSA Institut" d.o.o. Srajevo, kao ovlaštenim predstavnikom Grupe ponuđača, potpisalo ugovore za izradu detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh". Riječ je o Regulacionom planu lokaliteta Zlača, Regulacionom planu lokaliteta Muška voda i Urbanističkom projektu lokaliteta Djevojačka pećina.

Planski dokument višeg reda na osnovu kojeg se rade detaljni planski dokumenti je Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh" za period 2010-2030. godine.
Kao nosilac izrade detaljnih planskih dokumenata izabrana je postupkom javne nabavke grupa ponuđača koju čine „IPSA Institut" d.o.o. Sarajevo, Arhitektonski fakultete Sarajevo i „URBIS Centar" d.o.o. Banjaluka.
Regulacioni plan lokaliteta Zlača obuhvata područje površine 75,94 ha koje se nalazi u sjevernom dijelu prostora Zaštićnog pejzaža "Konjuh", na teritoriji općine Banovići i grada Živinice. Regulacioni plan lokaliteta Muška voda obuhvata područje površine 31,69 ha koje se nalazi u jugozapadnom dijelu prostora Zaštićenog pejzaža „Konjuh", na teritoriji općine Kladanj. Regulacionim planovima je predviđeno intezivnije opremanje društvenom, turističkom i rekreativnom infrastrukturom lokaliteta Zlača i Muška voda, koje će obezbijediti uslove za razvoj turizma kao primarne djelatnosti, urbanog uređenja prostora, postojećih i planiranih sadržaja koji treba da predstavljaju okosnicu razvoja turizma na sjevernom i središnjem dijelu obuhvata Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Planirani su kao centri za zimski, zdravstveni, boravišni, izletnički, vikend, sportsko-rekreativni i naučno - obrazovni turizam.
Planovima će se utvrditi i definisati uslovi korištenja prostora, kao i urbanističko-tehničkih uslovi za postojeće i planirane sadržaje u skladu sa utvrđenim ograničenjima i mjerama zaštite, čime se obezbjeđuje implementacija osnovnih ciljeva iz Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Planovima se predviđa unaprjeđenje postojeće i izgradnja stambenih vikend zona, izgradnja i opremanje lokaliteta turističkim, sportsko-rekreativnim i društvenim sadržajima, dovođenje postojećih smještajnih kapaciteta u funkciju savremenih turističkih zahtjeva, te stvaranje kvalitetnih ambijenata građevinskih cjelina komunalnim opremanjem, saobraćajnom, elektroenergetskom i telekomunikacionom infrastrukturom.

Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina

Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina obuhvata područje površine 9,0 ha koje se nalazi u jugoistočnom dijelu prostora Zaštićenog pejzaža "Konjuh", označen kao lokalitet Djevojačka pećina, na teritoriji općine Kladanj. Prostor lokaliteta Djevojačka pećina planiran je kao centar vjerskog turizma, zasnovan na vrijednom prirodnom i kulturno-historijskom naslijeđu, kao i specifičnom mjestu hodočašća, te je shodno značaju istog, urbanističkim projektom potrebno obezbijediti sadržaje koji će omogućiti razvoj lokaliteta u planskom periodu s ciljem afirmacija razvoja turizma.
Osnovni cilj izrade Urbanističkog projekta je uključivanje prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa u turističku ponudu obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima saobraćajnicama i parkiralištima, neophodnim minimalnim infrastukturnim opremanjem unutrašnjosti prostora pećine i samog lokaliteta, opremanjem potrebnim sadržajima za korištenje od strane posjetilaca, te podizanje kvaliteta životne sredine u zoni kulturno-historijskog lokaliteta.
Regulacionim planovima i urbanističkim projektom također će se odrediti lokacijski uvjeti koji definišu namjenu, položaj, funkciju, veličinu i oblikovanje građevina, te drugi zakonom propisani elementi od značaja za područja za koje se donose.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15