ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić, danas je u prostorijama JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja održao sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona i direktorom službe za zapošljavanje Šemsom Berbićem.

Na sastanku su prezentirani pokazatelji i efekti primjene Zakona o zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom na broj lica koja se vode kao nezaposlena lica na biroima za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i primjena instrukcije za institucionalni smještaj i rezultati dosadašnjih aktivnosti i obaveza centara za socijalni rad sa područja kantona.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ministartvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je Instrukciju za institucionalni smještaj starih i iznemoglih osoba u stanju socijalne potrebe kojom je predviđeno da se u obzir, pored dohodovnog uzima i imovinski status osobe ili bližeg člana porodice. Razlog tome je što je trenutno u ustanove na području našeg kantona smješteno 405 osoba, što prema procjeni resoronog ministarstva državu košta oko tri miliona maraka godišnje.

Prema riječima ministra Hasića „cilj je da poštujući ovu Instrukciju u institucije budu smještene isključivo one osobe o kojima nema ko da brine i koje istinski nemaju srodnika“.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna