Neophodno povećati stepen naplate koncesionih naknada

S ciljem povećanja stepena naplate koncesionih naknada i iznalaženja zajedničkog rješenja za ovaj problem, ministar indutrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Mulaga Fejzić sa saradnicima je u petak (18.07.2014. godine) održao sastanak sa predstavnicima privrednih društava „Ingram" d.d. Srebrenik, „Plantrans dijabaz" d.o.o. Banovići, „Kamenolom Drijenča" d.o.o. Gračanica, „Pivara" d.d. Tuzla i „Gramat" d.o.o. Gračanica, koncesionara ovog ministarstva.


Na sastanku je zaključeno da sva privredna društva, koncesionari, u što kraćem vremenu izmire obaveze po osnovu ugovora o koncesijama kako bi se na direktan način pomoglo općinama na saniranju šteta nastalih prirodnim nepogodama. Naime, kako je to Zakonom definisamo 80% koncesione naknade pripada općini na čijem se teritoriju vrši eksploatacija prirodnog doba, a 20% ostaje Kantonu.

Kako je istakao ministar Fejzić, resorno ministarstvo će i dalje biti na raspolaganju da pruži potrebnu pomoć svim koncesionarima kada je pribavljanje tehničke dokumentacije iz oblasti geologije, rudarstva i koncesija.

Značajno je za istaći da je privredno društvo „Ingram" d.d. Tuzla prije početka sastanka izmirilo svoje cjelokupno dugovanje u iznosu od 46.358,30 KM, dok je privredno društvo „Gramat" d.o.o. Gračanica izmrilo dio svojih obaveza u iznosu od 5.000,00 KM.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna