Potpisan Aneks V Ugovora o koncesiji sa Rudnicima “Kreka”

Dana 24.07.2017. godine Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, zaključilo Aneks V Ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja lignita sa JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o., Tuzla sa rokom važenja do 31.12.2018. godine.

 

Na ovaj način stekli su se uslovi za evidentiranje i fakturisanje proizvedenih količina uglja, kao i verifikaciju potrebne projektne dokumentacije, shodno važećoj zakonskoj regulativi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna