O G L A S za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine TK, broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14) broj 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine i broj 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine, Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 30.09.2015. godine donio je Odluku i raspisuje

  

O G L A S
za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

 

 1. Izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla (u daljem tekstu Agencija) vrši Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na period od četiri godine.

2. Opis pozicije direktora Agencije:
- organizuje i vodi poslovanje Agencije,
- predstavlja i zastupa Agenciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalnog i finansijskog poslovanja Agencije,
- postavlja i razriješava zaposlenike Agencije,
- predlaže Upravnom odboru akte i odluke iz člana 20. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, koje su u nadležnosti Upravnog odbora,
- osigurava pripremanje materijala, potrebnih stručnih i drugih informacija za raspravljanje i odlučivanje, priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih opštih i pojedinačnih akata za sjednice Upravnog odbora,
- provodi odluke, zaključke, upute i druge akte Upravnog odbora u vezi sa djelatnošću Agencije,
- donosi odluke o investicionim ulaganjima u skladu sa finansijskim planom Agencije,
- donosi poslovne odluke, rješenja i druge akte o poslovanju u skladu sa zakonom i Statutom,
- imenuje komisije Agencije,
- obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom.

3. Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH),
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Sl. novine FBiH", broj 70/08).

4. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
- da imaju visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera ili ekvivalent,
- najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog nakon sticanja stepena obrazovanja,
- da imaju položen stručno upravni ispit za rad u organima uprave,
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nemaju privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju,
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jesu član drugog upravnog ili nadzornog odbora, dostavit će ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja,
- da nisu dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:
- komunikativne i organizacijske sposobnosti,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Agencije,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova direktora,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.

6. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- biografiju, adresu i kontakt telefon,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
- ukoliko je kandidat bio zaposlen ili je još zaposlen u državnoj službi, o ispunjavanju uvjeta iz tačke 3. alineja 4. dostavlja uvjerenje/potvrdu. Oni koji nisu radili u državnoj službi kao dokaz prilažu izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara ,
- izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Oglasa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručno upravnom ispitu za rad u organima uprave,
- izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke 4 alineja 4, 5, 6 i 7 ovog Oglasa, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu kandidata da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 70/08), ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

Izabrani kandidat će biti dužan nakon imenovanja na poziciju direktora Kantonalne agencije za privatizaciju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla (ne starije od tri mjeseca).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas, moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od šest mjeseci a izjave ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.
Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH" i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

Prijave za oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla, Ul. Soli, broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom:
"za oglas".
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine TK, broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14) broj 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine i broj 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine, Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 30.09.2015. godine donio je Odluku i raspisuje

  

O G L A S
za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

 

 1. Izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla (u daljem tekstu Agencija) vrši Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na period od četiri godine.

2. Opis pozicije direktora Agencije:
- organizuje i vodi poslovanje Agencije,
- predstavlja i zastupa Agenciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalnog i finansijskog poslovanja Agencije,
- postavlja i razriješava zaposlenike Agencije,
- predlaže Upravnom odboru akte i odluke iz člana 20. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, koje su u nadležnosti Upravnog odbora,
- osigurava pripremanje materijala, potrebnih stručnih i drugih informacija za raspravljanje i odlučivanje, priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih opštih i pojedinačnih akata za sjednice Upravnog odbora,
- provodi odluke, zaključke, upute i druge akte Upravnog odbora u vezi sa djelatnošću Agencije,
- donosi odluke o investicionim ulaganjima u skladu sa finansijskim planom Agencije,
- donosi poslovne odluke, rješenja i druge akte o poslovanju u skladu sa zakonom i Statutom,
- imenuje komisije Agencije,
- obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom.

3. Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
- da nisu osuđivani za krivično djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH),
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Sl. novine FBiH", broj 70/08).

4. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
- da imaju visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera ili ekvivalent,
- najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog nakon sticanja stepena obrazovanja,
- da imaju položen stručno upravni ispit za rad u organima uprave,
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nemaju privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju,
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jesu član drugog upravnog ili nadzornog odbora, dostavit će ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja,
- da nisu dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:
- komunikativne i organizacijske sposobnosti,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Agencije,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova direktora,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.

6. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- biografiju, adresu i kontakt telefon,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
- ukoliko je kandidat bio zaposlen ili je još zaposlen u državnoj službi, o ispunjavanju uvjeta iz tačke 3. alineja 4. dostavlja uvjerenje/potvrdu. Oni koji nisu radili u državnoj službi kao dokaz prilažu izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara ,
- izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Oglasa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- uvjerenje o položenom stručno upravnom ispitu za rad u organima uprave,
- izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke 4 alineja 4, 5, 6 i 7 ovog Oglasa, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara,
- izjavu kandidata da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 70/08), ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

Izabrani kandidat će biti dužan nakon imenovanja na poziciju direktora Kantonalne agencije za privatizaciju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla (ne starije od tri mjeseca).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas, moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od šest mjeseci a izjave ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.
Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH" i u dnevnim novinama „Oslobođenje".

Prijave za oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla, Ul. Soli, broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom:
"za oglas".
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna