KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog antona, broj 02/1-34-21789/16 od 27.09.2016. godine i Odluke o raspisivanju konkursa i utvrđivanja teksta konkursa broj 01-410/2016 od 03.10.2016. godine, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

SAVJETNIK DIREKTORA .......................................................... 1 izvršilac

 

1. Opis pozicije savjetnika direktora Kantonalne agencije za privatizaciju:

 • obavlja konsultantske i operativne poslove iz djelokruga rada,
 • po ovlaštenju direktora kontaktira i komunicira sa medijima i javnošću,
 • koordinira i usklađuje informacije svih sektora u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju namjenjene za prezentiranje javnosti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

2. Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju,
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo,
 • da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH),
 • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Sl. novine FBiH", broj 70/08).

 

3. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da imaju visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera, VII stepen, 240 ETCS bodova,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog nakon sticanja stepena obrazovanja,
 • da imaju položen stručno upravni ispit za rad u organima uprave,
 • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
 • da nemaju privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju,
 • da nisu dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

4. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • komunikativne i organizacijske sposobnosti,
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Agencije,
 • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova savjetnika direktora,
 • naklonjenost timskom radu,
 • rezultati rada tokom karijere.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 • ukoliko je kandidat bio zaposlen ili je još zaposlen u državnoj službi, o ispunjavanju uvjeta iz tačke 2. alineja 4. dostavlja uvjerenje/potvrdu. Oni koji nisu radili u državnoj službi kao dokaz prilažu izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara ,
 • izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog konkursa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom stručno upravnom ispitu za rad u organima uprave,
 • izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke 3. alineja 4, 5 i 6 ovog konkursa, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu kandidata da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 70/08), ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

 

Sa izabranim kandidatom po ovom konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Izabrani kandidat će biti dužan nakon imenovanja na poziciju savjetnika direktora Kantonalne agencije za privatizaciju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla (ne starije od tri mjeseca).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs, moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od šest mjeseci a izjave ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla, Ul. Soli, broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom:
"za konkurs".
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog antona, broj 02/1-34-21789/16 od 27.09.2016. godine i Odluke o raspisivanju konkursa i utvrđivanja teksta konkursa broj 01-410/2016 od 03.10.2016. godine, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

SAVJETNIK DIREKTORA .......................................................... 1 izvršilac

 

1. Opis pozicije savjetnika direktora Kantonalne agencije za privatizaciju:

 • obavlja konsultantske i operativne poslove iz djelokruga rada,
 • po ovlaštenju direktora kontaktira i komunicira sa medijima i javnošću,
 • koordinira i usklađuje informacije svih sektora u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju namjenjene za prezentiranje javnosti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

2. Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju,
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo,
 • da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH),
 • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Sl. novine FBiH", broj 70/08).

 

3. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da imaju visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera, VII stepen, 240 ETCS bodova,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog nakon sticanja stepena obrazovanja,
 • da imaju položen stručno upravni ispit za rad u organima uprave,
 • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
 • da nemaju privatni finansijski interes u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju,
 • da nisu dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.

 

4. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • komunikativne i organizacijske sposobnosti,
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Agencije,
 • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova savjetnika direktora,
 • naklonjenost timskom radu,
 • rezultati rada tokom karijere.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 • ukoliko je kandidat bio zaposlen ili je još zaposlen u državnoj službi, o ispunjavanju uvjeta iz tačke 2. alineja 4. dostavlja uvjerenje/potvrdu. Oni koji nisu radili u državnoj službi kao dokaz prilažu izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara ,
 • izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog konkursa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom stručno upravnom ispitu za rad u organima uprave,
 • izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke 3. alineja 4, 5 i 6 ovog konkursa, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara,
 • izjavu kandidata da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 70/08), ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

 

Sa izabranim kandidatom po ovom konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Izabrani kandidat će biti dužan nakon imenovanja na poziciju savjetnika direktora Kantonalne agencije za privatizaciju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla (ne starije od tri mjeseca).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs, moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od šest mjeseci a izjave ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla, Ul. Soli, broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom:
"za konkurs".
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna