Početak primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce

O B A V J E Š T E NJ E
o početku primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi
za demobilisane branioce


Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 07.07.2020. godine, donijela je Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi kojom su utvrđeni uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na istu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.


Prema navedenoj Uredbi demobilisani branilac ima pravo na naknadu ukoliko kumulativno ispunjava sljedeće uslove:

a) da je mlađi od 57. godinaživota,
b) da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995.godine
c) da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava,
d) da ostvaruje prava na području Kantona i
e) da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.


Obzirom da Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona, obavještavaju se svi demobilisani borci koji ispunjavaju uslove za navedeno dopunsko pravo, da će se zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijanlu naknadu moći podnijeti narednog dana od dana objavljivanja Uredbe u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona" u gradskim/općinskim Služba za boračko invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta odnosno ukoliko se radi o povratniku u Republiku Srpsku, u najbližoj općini Tuzlanskog kantona .Ministarstvo za boračka pitanja TK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna