KONAČNA LISTA kandidata za obavljanje volonterskog staža za 2015 godinu

Na osnovu odredbe člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14) a u vezi sa tačkom II i III Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža broj: 02/1-02-011751/15 od 27.05.2015. godine, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

KONAČNA LISTA kandidata za obavljanje volonterskog staža

 


 

 

 

 

Prvi ponovljeni Javni poziv za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), a u vezi sa Programom o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Dopuna konačne rang liste kandidata - učenika iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/13 i 01/15, u daljem tekstu: Odluka) i zaključaka kolegija, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

 

DOPUNU KONAČNE RANG LISTE kandidata - UČENIKA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Opširnije...

Lista poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanje volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 12. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 11/01 i 8/14), člana 19. Statuta Službe, IV Program sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža, branilaca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-391 od 16.06.2015. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, Upravni odbor službe, na sjednici održanoj dana 22.09.2015. godine donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 


 

 

Odluka o nabavci računarske opreme

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine44, broj: 39/14), i Člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj:15/1 -02-006661/15 od 27.02.2015.godine i Odluke Vlade Tuzlansko kantona o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 - kapitalni izdaci za budžetske korisnike, broj: 02/1-14-17321/15 od 18.08.2015.godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:


O D L U K U 
o nabavci računarske opreme


I

Odobrava se nabavka dva računara i jednog štampača u ukupnoj vrijednosti 1.709,40 bez PDV-a KM (slovima: hiljadusedamstodevet i 40/100 KM) od ponuđača ,,Genelec" d.o.o. Tuzla.


II

Najpovoljniji ponuđač iz tačke I ove Odluke odabran je u postupku nabavke putem direktnog sporazuma.


III

Odobrena sredstva za realizaciju predmetne nabavke iz tačke I planirana su na budžetskoj poziciji 11010002 - Kapitalni izdaci za budžetske korisnike, a realizovat će se preko budžetske pozicije 20010001 -
Ministarstvo za boračka pitanja, ekonomski kod 821300 - nabavka opreme.


IV

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.
stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.


V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke svaki ponuđač može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste u skladu sa članom 101 stav (1) ZJN.
Žalba se podnosi Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, Tuzla, shodno odredbama člana 99. ZJN.


M I N I S T A R
Fahfudin Skopljak, dipl. ecc.

 


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014