Lista poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanje volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 12. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 11/01 i 8/14), člana 19. Statuta Službe, IV Program sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža, branilaca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-391 od 16.06.2015. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, Upravni odbor službe, na sjednici održanoj dana 22.09.2015. godine donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 


 

 

Odluka o nabavci računarske opreme

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine44, broj: 39/14), i Člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj:15/1 -02-006661/15 od 27.02.2015.godine i Odluke Vlade Tuzlansko kantona o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 - kapitalni izdaci za budžetske korisnike, broj: 02/1-14-17321/15 od 18.08.2015.godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:


O D L U K U 
o nabavci računarske opreme


I

Odobrava se nabavka dva računara i jednog štampača u ukupnoj vrijednosti 1.709,40 bez PDV-a KM (slovima: hiljadusedamstodevet i 40/100 KM) od ponuđača ,,Genelec" d.o.o. Tuzla.


II

Najpovoljniji ponuđač iz tačke I ove Odluke odabran je u postupku nabavke putem direktnog sporazuma.


III

Odobrena sredstva za realizaciju predmetne nabavke iz tačke I planirana su na budžetskoj poziciji 11010002 - Kapitalni izdaci za budžetske korisnike, a realizovat će se preko budžetske pozicije 20010001 -
Ministarstvo za boračka pitanja, ekonomski kod 821300 - nabavka opreme.


IV

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.
stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.


V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke svaki ponuđač može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste u skladu sa članom 101 stav (1) ZJN.
Žalba se podnosi Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, Tuzla, shodno odredbama člana 99. ZJN.


M I N I S T A R
Fahfudin Skopljak, dipl. ecc.

 


Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Dana 13.07.2015. godine u dnevnim novinama „Avaz", „Oslobođenje „ i „Večernji list" Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima koji se distribuiraju na području FBiH.
Javni oglas se objavljuje i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona ( www.vlada tk.kim.ba) i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

 

Javni konkurs za prijem državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Vlade TK

Na zvaničnoj stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je Javni konkura za prijem dva državna službenika u Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, i to:

  • stručnog savjetnika za statusna pitanja i informativno-analitičke poslove i slobodu pristupa informacijama i
  • stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja.

Sve potrebne informacije i tekst javnog konkursa možete pogledati na web stranici Agencije, http://www.adsfbih.gov.ba

Odluka o izboru najpovoljniji ponuđač iz predmeta javne nabavke: "Usluga banjsko klimatskog liječenja za potrebe ratnih vojnih invalida, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine44, broj: 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-05-014450/15 od 26.06.2015 godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna