Konkurs za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2015/2016 godinu

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: UP1-15/1-41-55/15 od 25.01.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2015/2016 godinu

 

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija koji su pripadnici branilaca ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2015/2016 godini

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: UP1-15/1-41-55/15 od 25.01.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija koji su pripadnici branilaca ili članovi
njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2015/2016 godini

 

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTU kandidata za odobravanje finansiskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2015 godini

Na osnovu dlana 18. stav (5) Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrdivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finanslskih sredstava za pomo6 u rjesavanju stambenih potreba socijalno ugroZenih branilaca i dlanova njihovih porodica u 20'15. godini, broj: 15/2-02-016190/15 od 29. 06. 2015. godine ibroj: 15/2-02-016190/'15 od 15. 07. 2015. godine, L4inistarza boradka pitania Tuzlanskog kantona utvrduje

 

 

KONAČNA RANG LISTU kandidata za odobravanje finansiskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2015 godini

Opširnije...

JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-026914/15 od 26.11.2015. godine i tačke VIII i X Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2015. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 12/15 i broj: 02/1-05-025142/15 od 23.11.2015. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), a u vezi sa Programom o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-011751/15 od 27.05.2015. godine i broj:02/1-02-11751-1/15 od 22.09.2015. godine, Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–391/2015. godine od 16.06.2015. godine i broj: 15/1-14- 0011751/15 od 16.06.2015. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i IV Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža
branilaca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna