Preliminarna rang lista kandidata za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 22. stav (3) tačka b) Odluke o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona', broj: 07/16, u daljem tekstu Odluka), od strane Komisije za razmatranje zahtijeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova
njihove porodice, ističe se:

 

Opširnije...

Javni poziv za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

Opširnije...

Konačna lista kandidata za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrdivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("SIužbene novine Tuzlanskog kantona,, broj: 9/14), a u vezi
sa tačkom II i III Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-11247116 od 05.05.2016. godine Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

 

 

LISTA branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Na osnovu odredbe člana 14.stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova , kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

LISTU branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Opširnije...

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu odredbe člana 14.stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova , kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 19. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj: 02/1-05-10257/16 od 14.04.2016. godine i Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-10932/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna