Konačna lista kandidata za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrdivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("SIužbene novine Tuzlanskog kantona,, broj: 9/14), a u vezi
sa tačkom II i III Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-11247116 od 05.05.2016. godine Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

 

 

LISTA branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Na osnovu odredbe člana 14.stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova , kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

LISTU branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Opširnije...

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu odredbe člana 14.stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova , kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

PRIJEDLOG LISTE branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 19. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj: 02/1-05-10257/16 od 14.04.2016. godine i Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-10932/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 19. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj: 02/1-05-10257/16 od 14.04.2016. godine i Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-10932/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Konačna rang lista učenika za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (3) i člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona , utvrđuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna