Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnost („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj :10/02 i 13/11) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje


J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod Tuzlanskog kantona).

 

Upravni odbor je organ upravljanja u Zavodu Tuzlanskog kantona, broji tri člana i sastoji se od:
- dva (2) člana iz reda osnivača i
- jedan (1) član iz reda zaposlenih.

 

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Zavoda je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Zavoda, opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte, donosi Program rada i razvoja Zavoda i nadzire njegovo izvršenje, imenuje i razrješava direktora Zavoda, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju, rješava pitanja odnosa sa osnivačem, odgovara osnivaču za rezultate rada Zavoda, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i direktoru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi odluke o prigovorima zaposlenika u predmetima u kojima se odlučuje o pravima zaposlenika iz radnog odnosa, obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i općim aktima Zavoda.
Upravni odbor podnosi izvještaj o radu Zavoda osnivaču po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Konačno imenovane osobe ostvariće pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Zavoda Tuzlanskog kantona.

 

Za predsjednika i člana Upravnog odbora Zavoda Tuzlanskog kantona može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:


- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Zavoda Tuzlanskog kantona treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:


- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Zavodu Tuzlanskog kantona, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona - za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljednjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje" .

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona"
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnost („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj :10/02 i 13/11) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje


J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod Tuzlanskog kantona).

 

Upravni odbor je organ upravljanja u Zavodu Tuzlanskog kantona, broji tri člana i sastoji se od:
- dva (2) člana iz reda osnivača i
- jedan (1) član iz reda zaposlenih.

 

Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Zavoda je organ upravljanja i nadležan je da donosi Pravila Zavoda, opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte, donosi Program rada i razvoja Zavoda i nadzire njegovo izvršenje, imenuje i razrješava direktora Zavoda, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju, rješava pitanja odnosa sa osnivačem, odgovara osnivaču za rezultate rada Zavoda, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o finansijskom poslovanju, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i direktoru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi odluke o prigovorima zaposlenika u predmetima u kojima se odlučuje o pravima zaposlenika iz radnog odnosa, obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i općim aktima Zavoda.
Upravni odbor podnosi izvještaj o radu Zavoda osnivaču po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Konačno imenovane osobe ostvariće pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvrđenim aktima Zavoda Tuzlanskog kantona.

 

Za predsjednika i člana Upravnog odbora Zavoda Tuzlanskog kantona može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:


- da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, ne starije od tri mjeseca),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca),
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: dokaz: ovjerena izjava kandidata, ne starija od tri mjeseca)
- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca).

 

Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Zavoda Tuzlanskog kantona treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:


- da ima završenu visoku stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nema privatni finansijski interes u Zavodu Tuzlanskog kantona, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, ne starija od tri mjeseca),
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
- da je zaposlen u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona - za člana iz reda zaposlenika u Ustanovi.

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja posljednjeg oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu „Oslobođenje" .

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na pisarnici Zajedničkih službi Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 57, Tuzla) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

„Prijava na Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona"
(NE OTVARAJ)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred komisijom za izbor.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna