lnformacija o Javnim konkursima Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine

26.12.2017.godine objavljena dva Javna konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fondaova, ito:


- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu -JK RFEE 2017/2, i
- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zastite voda i reciklaze otpada za 2017. godinu - JK RFZViRO 2017/2.


Tekstovi navedenih Javnih konkursa objavljeni su 26.12.2017. na web stranici Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i " Vecernji list", te 29.12.2017. u Sluzbenim novinama Federacije BiH 103/17- Oglasni dio. Putem navedenih Javnih konkursa pozivaju se potencijalni korisnici da dostave prijave za finansiranje
iz sredstava dva Revolving fonda uspostavljena od strane Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH. Raspolozivi budzet za JK RFEE 2017/2 iznosi 1.670.000 KM, dok je za JK RFZViRO 2017/2 raspoloziv iznos od 1.000.000 KM.


Aktivnosti koje mogu biti predmet finansiranja, kao i uslovi koje korisnici moraju ispunjavati su detaljno opisani u tekstovima Javnih konkursa. Bitno je napomenuti da je u oba Javna konkursa kamatna stopa za kreditna sredstava fiksna i iznosi 0%. Javnih konkursa Fonda za zastitu okolisa FBiH za dodjelu sredstava Revolving fondova.

Poveznice su slijedece: LINK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna