Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Predmet Poziva
Predmet Poziva je dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstva prikupljenih na ime
''Dječije nedjelje" u 2014. godini na području Tuzlanskog kantona.

Ciljevi:
Cilj 1: Podrška djeci korisnika stalne novčane pomoći u vidu obezbjeđenja jednog obroka za vrijeme nastave u osnovnoj školi.
Cilj 2: Podrška djeci iz socijalno ugroženih porodica koje nisu stekle pravo na stalnu novčanu, a prema evidenciji centara za socijalni rad nalaze se u stanju izuzetne socijalne potrebe, u vidu obezbjeđenja jednog obroka za vrijeme nastave u osnovnoj školi, nabavke udžbenika i školskog pribora, odjeće i obuće.
Cilj 3: Podrška unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci iz rizičnih grupa.

Ko može aplicirati
Prijavu mogu podnijeti udruženja, organizacije i institucije koje u okviru svoje djelatnosti rade na
unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

Kriteriji
Sredstva prikupljena po osnovu prihoda za „Dječiju nedjelju" u 2014. godini raspoređuju se na
osnovu sljedećih kriterija:
• Doprinos ciljeva projekta poboljšanju ukupne društvene brige o djeci (20 bodova),
• Očekivani rezultati i efekti predloženog projekta (20 bodova),
• Ažurnost i kvalitet izvještavanja za već podržane projekte iz budžeta ministarstva (za one koji
su ranije podržani), 10 bodova.
Za podršku projekta potrebno je najmanje 15 bodova.

Način prijave i izvještavanja
Prijava projekata/programa i prateća dokumentacija se dostavljaju u skladu sa Obrascem za prijavu u prilogu, koji je sastavni dio Poziva. Popunjeni prijavni obrazac sa svim prilozima podnosi se u zapečaćenoj koverti a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak; Rudarska 57, Tuzla, sa naznakom "Prijava na poziv".
Izvještaj o realizaciji projekta radi se prema Obrascu narativnog i finansisjkog izvještaja u prilogu, koji je sastavni dio Poziva

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 15 dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

M I N I S T A R
Admir Huskanović

 

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Predmet Poziva
Predmet Poziva je dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstva prikupljenih na ime
''Dječije nedjelje" u 2014. godini na području Tuzlanskog kantona.

Ciljevi:
Cilj 1: Podrška djeci korisnika stalne novčane pomoći u vidu obezbjeđenja jednog obroka za vrijeme nastave u osnovnoj školi.
Cilj 2: Podrška djeci iz socijalno ugroženih porodica koje nisu stekle pravo na stalnu novčanu, a prema evidenciji centara za socijalni rad nalaze se u stanju izuzetne socijalne potrebe, u vidu obezbjeđenja jednog obroka za vrijeme nastave u osnovnoj školi, nabavke udžbenika i školskog pribora, odjeće i obuće.
Cilj 3: Podrška unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci iz rizičnih grupa.

Ko može aplicirati
Prijavu mogu podnijeti udruženja, organizacije i institucije koje u okviru svoje djelatnosti rade na
unapređenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

Kriteriji
Sredstva prikupljena po osnovu prihoda za „Dječiju nedjelju" u 2014. godini raspoređuju se na
osnovu sljedećih kriterija:
• Doprinos ciljeva projekta poboljšanju ukupne društvene brige o djeci (20 bodova),
• Očekivani rezultati i efekti predloženog projekta (20 bodova),
• Ažurnost i kvalitet izvještavanja za već podržane projekte iz budžeta ministarstva (za one koji
su ranije podržani), 10 bodova.
Za podršku projekta potrebno je najmanje 15 bodova.

Način prijave i izvještavanja
Prijava projekata/programa i prateća dokumentacija se dostavljaju u skladu sa Obrascem za prijavu u prilogu, koji je sastavni dio Poziva. Popunjeni prijavni obrazac sa svim prilozima podnosi se u zapečaćenoj koverti a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak; Rudarska 57, Tuzla, sa naznakom "Prijava na poziv".
Izvještaj o realizaciji projekta radi se prema Obrascu narativnog i finansisjkog izvještaja u prilogu, koji je sastavni dio Poziva

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 15 dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

M I N I S T A R
Admir Huskanović

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15