Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 1/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosiP R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2021. godinu

 

Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18 i 12/20), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst ("Sl.novine TK", broj: 10/18), člana 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), tačke 2., stav 1. alineje 2. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-4387/20 od 28. 04. 2020. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. stav 2 Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-32-9343/20 od 07. 05. 2020. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

O D L U K U
o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

I

Po Javnom pozivu, br: 09/1-32-10788/20, od 26. 05. 2020. godine, za podnošenje prijava za odabir korisnika donacija grant sredstava sa pozicije «Podrška povratku prognanih lica» izabrani su sljedeći korisnici:

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Broj: 09/1-32-010788-1/20
Tuzla, 18. 09. 2020. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona -prečišćen tekst, ("Sl.novine TK", broj:10/18, Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj:02/1-14-4387/20 od 28. 04. 2020. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-11-17941/20 od 16. 06. 2020. godine, donijela je:

O D L U K U
o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

PRILOG:

 

Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, broj: 09/1-02-4764/20 od 04.03.2020. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, o b j a v lj u j e

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Predmet Poziva

Predmet Poziva je dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstava prikupljenih na ime ''Dječije nedjelje" iz 2019. godine na području Tuzlanskog kantona, koja su namijenjena za unapređenje ukupne društvene brige o djeci...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15