JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

Na osnovu člana 69. tačka 24., a u vezi sa članom 78. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/15), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

 

(Pravo učešća )

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije (u daljem tekstu: Organizacije) i udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

Javni poziv iz člana 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba.
Obavještenje o objavljenom javnom pozivu objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

(Preferencijalni kriterij)

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se prvenstveno neprofitim organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih , auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja kroz izradu reklamnih spotova,
6. unapređenje nivoa usluga kod prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara – 15 januar, dan bez automobila - 22. septembar, svjetski dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja – 16 novembar) i drugo.
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je privaćen je maksimalno 5.000,00 KM.

 

(Isključivi kriterij)

Prilikom procjene neće se razmatrati programi i projekti koji:
- su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima,
-se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji i adaptaciji objekata,
- imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% troškova ukupnog budžeta projekta.

 

(Način prijave)

Organizacija ili udruženje podnosi prijavu na javni poziv tako što popunjava Prijavni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici zajedničkih službi kantonalnih organa.
Prijavni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana poslednjeg objavljivanja javnog poziva, odnosno obavještenja o objavljenom javnom pozivu.
Sve prijave koje pristignu na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa ili u Ministarstvo nakon navedenog roka vratit će se pošiljaocu i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini [sjedište udruženja na Rješenju je na području Tuzlanskog kantona] (orginal ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (orginal ili ovjerene kopija),
- Program ili projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca (orginal ili ovjerena kopija),
- Specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju.

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

Ministarstvo sačinjava Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava cijeneći slijedeće kriterije:
1. obuhvaćenost osoba programom/projektom,
2. broj učesnika na organizovanim oblicima edukacije/manifestacije,
3. rok realizacije programa/projekta,
4. broj uključenih volontera,
5. partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u reaalizaciji projekta.

Na Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

Nakon donošenja Odluke o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava resorni ministar zaključuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa organizacijom i udruženjem.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJENI PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI , A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU ZAJEDNIČKIH SLUŽBI KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska br. 57
75 000 Tuzla

[sa naznakom]
"Prijava na Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih
organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede "

 

 

Na osnovu člana 69. tačka 24., a u vezi sa članom 78. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/15), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

 

(Pravo učešća )

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije (u daljem tekstu: Organizacije) i udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

Javni poziv iz člana 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba.
Obavještenje o objavljenom javnom pozivu objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje".

 

(Preferencijalni kriterij)

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se prvenstveno neprofitim organizacijama i udruženjima čiji se programi i projekti odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih , auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja kroz izradu reklamnih spotova,
6. unapređenje nivoa usluga kod prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara – 15 januar, dan bez automobila - 22. septembar, svjetski dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja – 16 novembar) i drugo.
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je privaćen je maksimalno 5.000,00 KM.

 

(Isključivi kriterij)

Prilikom procjene neće se razmatrati programi i projekti koji:
- su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima,
-se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji i adaptaciji objekata,
- imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% troškova ukupnog budžeta projekta.

 

(Način prijave)

Organizacija ili udruženje podnosi prijavu na javni poziv tako što popunjava Prijavni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici zajedničkih službi kantonalnih organa.
Prijavni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana poslednjeg objavljivanja javnog poziva, odnosno obavještenja o objavljenom javnom pozivu.
Sve prijave koje pristignu na pisarnicu zajedničkih službi kantonalnih organa ili u Ministarstvo nakon navedenog roka vratit će se pošiljaocu i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini [sjedište udruženja na Rješenju je na području Tuzlanskog kantona] (orginal ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (orginal ili ovjerene kopija),
- Program ili projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca (orginal ili ovjerena kopija),
- Specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju.

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

Ministarstvo sačinjava Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava cijeneći slijedeće kriterije:
1. obuhvaćenost osoba programom/projektom,
2. broj učesnika na organizovanim oblicima edukacije/manifestacije,
3. rok realizacije programa/projekta,
4. broj uključenih volontera,
5. partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u reaalizaciji projekta.

Na Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

Nakon donošenja Odluke o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava resorni ministar zaključuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa organizacijom i udruženjem.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJENI PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI , A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU ZAJEDNIČKIH SLUŽBI KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska br. 57
75 000 Tuzla

[sa naznakom]
"Prijava na Javni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih
organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede "

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna