JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 


- Referent za kancelarijsko poslovanje ...............................1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

 

Opis poslova:


Referent za kancelarijsko poslovanje vrši rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i štampanje materijala; pakovanje i otpremanje službene pošte i kurirske poslove; razduživanje akata kroz dostavne knjige; izradu lista za arhiviranje; pripremu dokumentacije za arhiviranje; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva.
Opšti uslovi, u skladu sa članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i posebni uslovi za prijem namještenika, koje kandidat treba da ispunjava su:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za navedeno radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

 • SSS - najmanje III stepen stručne spreme - tehnička ili stručna škola, odnosno KV radnik,
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci ostvarenog nakon završene navedene srednje škole,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.


Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, broj telefona za kontakt i adresu prebivališta, kandidat treba priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije):

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
 4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe,
 6. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.
Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Namještenik, koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.


Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama "Oslobođenje", na adresu:


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
„Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvarati"
Rudarska broj 57
75 000 Tuzla


Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 


- Referent za kancelarijsko poslovanje ...............................1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

 

Opis poslova:


Referent za kancelarijsko poslovanje vrši rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i štampanje materijala; pakovanje i otpremanje službene pošte i kurirske poslove; razduživanje akata kroz dostavne knjige; izradu lista za arhiviranje; pripremu dokumentacije za arhiviranje; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva.
Opšti uslovi, u skladu sa članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i posebni uslovi za prijem namještenika, koje kandidat treba da ispunjava su:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za navedeno radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

 • SSS - najmanje III stepen stručne spreme - tehnička ili stručna škola, odnosno KV radnik,
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci ostvarenog nakon završene navedene srednje škole,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.


Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, broj telefona za kontakt i adresu prebivališta, kandidat treba priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije):

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
 4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe,
 6. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.
Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Namještenik, koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.


Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama "Oslobođenje", na adresu:


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
„Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvarati"
Rudarska broj 57
75 000 Tuzla


Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna