J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/19 i 5/19), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine i broj: 02/1-14-16376/19 od 03.09.2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

 

(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koje će predložene projekte imlementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Dnevni Avaz".

 

(Osnovni kriterij)

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja,
6. unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dan bez vozila i drugi).
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je prihvaćen, je maksimalno 4.000,00 KM.
Neprofitne organizacije imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

 

(Isključivi kriterij)

Prilikom procjene neće se razmatrati projekti:
- koji su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima ili kojim se želi vršiti edukacija ili propaganda usmjerena samo na određene vjerske skupine,
- koji imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% vrijednosti ukupnog budžeta projekta,
- koji su napravljeni samo u korist članova neprofitne organizacije,
- neprofitne organizacije koje nisu dostavile izvještaj o utrošku sredstava koja su im dodjeljena u skladu sa potpisanim ugovorima iz ranijeg perioda.

 

(Način prijave)

Neprofitne organizacije podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Sve prijave koje budu predate na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili na poštu nakon navedenog roka, vratit će se neprofitnoj organizaciji i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

Uz Aplikacioni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija (udruženja, fondacija i drugih ustanova koje ne ostvaruju dobit, koji nisu pod nadležnošću vlade i čiji osnivač nije država) kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
- Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca, koji mora da sadrži sljedeće podatke:
- naziv i opis projekta,
- oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
- ciljevi projekta,
- vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni
ciljevi,
- podaci o uključenosti i broju volontera na projektu,
- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor ili slično),
- očekivani rezultati projekta,
- rok realizacije projekta,
- specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju) .

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

Ministarstvo sačinjava preliminarnu listu cijeneći sljedeće kriterije:
1. Oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat.
2. Rok realizacije projekta.
3. Veličina ciljne grupe obuhvaćene projektom.
4. Broj uključenih volontera.
5. Partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realizaciji projekta.
6. Veći udio u finansiranju projekta iz vlastitih sredstava ili drugih izvora.
7. Teritorijalna zastupljenost na području Tuzlanskog kantona.
8. Promocija ciljeva Ministarstva u oblasti sigurnosti saobraćaja, veći kvalitet usluge prijevoza i promocija alternativnih vidova prijevoza sa ciljem smanjenja broja vozila na cestama i zagađenja životne sredine.

 

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

Svi prijavljeni aplikanti će moći pogledati preliminarnu listu na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po javnom pozivu je pet dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja.
Odluku o prigovoru donosi ministar u roku od pet dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješavanja prigovora, ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama, sa iznosima i namjenom.
Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju konačne liste, Ministarstvo zaključuje ugovore sa neprofitnim organizacijama, kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJEN APLIKACIONI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI, A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU UREDA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

 

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA

Mije Keroševića broj 20

75 000 Tuzla

[sa naznakom]

"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture "

 

 

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/19 i 5/19), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine i broj: 02/1-14-16376/19 od 03.09.2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

 

(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koje će predložene projekte imlementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

(Transparentnost postupka)

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj Web stranici Vlade Kantona, www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Dnevni Avaz".

 

(Osnovni kriterij)

Sredstva planirana u Budžetu Kantona za ove namjene, raspodjeljuju se za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na:
1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja,
6. unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika,
7.obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dan bez vozila i drugi).
Iznos sredstava koja se dodjeljuju po jednom podnosiocu zahtjeva, čiji projekat je prihvaćen, je maksimalno 4.000,00 KM.
Neprofitne organizacije imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva projekta.

 

(Isključivi kriterij)

Prilikom procjene neće se razmatrati projekti:
- koji su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima ili kojim se želi vršiti edukacija ili propaganda usmjerena samo na određene vjerske skupine,
- koji imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% vrijednosti ukupnog budžeta projekta,
- koji su napravljeni samo u korist članova neprofitne organizacije,
- neprofitne organizacije koje nisu dostavile izvještaj o utrošku sredstava koja su im dodjeljena u skladu sa potpisanim ugovorima iz ranijeg perioda.

 

(Način prijave)

Neprofitne organizacije podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa Web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti, a predaje putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

 

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Sve prijave koje budu predate na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili na poštu nakon navedenog roka, vratit će se neprofitnoj organizaciji i neće biti razmatrane.

 

(Potrebna dokumentacija)

Uz Aplikacioni obrazac obavezno se prilaže :

- Rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija (udruženja, fondacija i drugih ustanova koje ne ostvaruju dobit, koji nisu pod nadležnošću vlade i čiji osnivač nije država) kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
- Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca, koji mora da sadrži sljedeće podatke:
- naziv i opis projekta,
- oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
- ciljevi projekta,
- vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni
ciljevi,
- podaci o uključenosti i broju volontera na projektu,
- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor ili slično),
- očekivani rezultati projekta,
- rok realizacije projekta,
- specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva, vlastita sredstva ili drugi izvori finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju) .

Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

 

(Bodovni kriteriji)

Ministarstvo sačinjava preliminarnu listu cijeneći sljedeće kriterije:
1. Oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat.
2. Rok realizacije projekta.
3. Veličina ciljne grupe obuhvaćene projektom.
4. Broj uključenih volontera.
5. Partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realizaciji projekta.
6. Veći udio u finansiranju projekta iz vlastitih sredstava ili drugih izvora.
7. Teritorijalna zastupljenost na području Tuzlanskog kantona.
8. Promocija ciljeva Ministarstva u oblasti sigurnosti saobraćaja, veći kvalitet usluge prijevoza i promocija alternativnih vidova prijevoza sa ciljem smanjenja broja vozila na cestama i zagađenja životne sredine.

 

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti)

Svi prijavljeni aplikanti će moći pogledati preliminarnu listu na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po javnom pozivu je pet dana od dana objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja.
Odluku o prigovoru donosi ministar u roku od pet dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješavanja prigovora, ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama, sa iznosima i namjenom.
Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju konačne liste, Ministarstvo zaključuje ugovore sa neprofitnim organizacijama, kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

POPUNJEN APLIKACIONI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI, A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA
PISARNICU UREDA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:

 

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA

Mije Keroševića broj 20

75 000 Tuzla

[sa naznakom]

"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture "

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna