Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj: 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, broj: 05/1-02-00114/18 od 04.01.2018. godine, broj: 05/1-02-15617/19 od 08.05.2019. godine i broj 05/1-02-21786/19 od 29.10.2019. godine, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine,
turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

- Viši referent za informaciono-dokumentacione poslove, bazu podataka i arhivsko poslovanje..................................1 izvršilac na neodređeno vrijeme


Opis poslova upražnjenog radnog mjesta:
- unošenje podataka i izrada generisanih izvještaja, vođenje obračuna o informacionoj komunikacionoj opremi, kao i implementacija back up strategije (arhiviranje dokumenata po uputama),
- obavljanje poslova operatera na sredstvima veze (prikupljanje podataka, njihovo sređivanje i distribucija nadležnim organima i vršenje drugih sličnih poslova),
- prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici i vršenje razmjene podataka sa drugim organima i pravnim osobama i drugim subjektima kao i ustrojavanje,
- vođenje i ažuriranje baze podataka iz određene oblasti,
- poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
- obrada materijala na računaru po prijepisu ili diktatu (prijepisa, tekstova, tabela i slično),
- primanje podnesaka stranaka i izdavanje potvrda o primljenim podnescima,
- vođenje i ažuriranje baze podataka i izrada izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka, kao i obavljanje poslova tehničkog crtača pomoću računara ili ručno,
- pomaganje stručnim saradnicima i savjetnicima u pripremi izvještaja, vođenju upravnih postupaka, unos istih u evidencije ili baze podataka Ministarstva,
- vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama iz tih evidencija,
- vođenje evidencije o promjenama podataka i obavezama stranaka i obavještavanje stranaka o promjenama i obavezama,
- davanje informacija strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje određenih prava,
- rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i štampanje materijala,
- pakovanje i otpremanje službene pošte i kurirski poslovi,
- razduživanje akata kroz dostavne knjige i softverski program,
- izrada lista za arhiviranje,
- priprema dokumentacije za arhiviranje,
- vršenje svih drugih poslova po nalogu nalogu ministra i sekretara Ministarstva, koji se mogu svrstati u informaciono-dokumentacione poslove i nisu navedeni u alinejama od 4 do 17.


1. Uslovi za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta

Pored opštih uslova utvrđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina;
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
d) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog
e) mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji;
f) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz
g) organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u
h) Bosni i Hercegovini;
i) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;


kandidat treba ispunjavati i posebne uslove.

Posebni uslovi za vršenje poslova:
- SSS – IV stepen stručne spreme – elektrotehnička škola, smjer: tehničar računarstva,
- najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci ostvarenog nakon završene navedene srednje škole,
- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
- poznavanje rada na računaru (MS Windows, Excel i dr.) i
- položen vozački ispit „B" kategorije.


2. Uz prijavu na interni oglas kandidat prilaže sljedeće ovjerene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
- rodni list, ne stariji od 6 mjeseci ukoliko nije trajan dokument,
- svjedočanstvo o završenoj školi,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
- uvjerenje o položenom ispitu za namještenike za rad u organima državne službe,
- dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije,
- dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika,
- uvjerenje organa državne službe da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog
oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo
kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
- izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH,
- prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt telefon i adresa prebivališta.


Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.


Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) nakon izbora.


NAPOMENA:
Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama svih organa državne službe, neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Rudarska 57, 75000 Tuzla, sa naznakom „INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona".

Nepotpune i neblagovremene prijave na interni oglas neće se uzimati u razmatranje.


MINISTAR

Edin Buševac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna