Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Obavijest o objavi Javnog oglasa o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalni štab civilne zaštite je Naredbom broj 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine dozvolio rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine uz posebne epidemiloške mjere. Ova naredba počela je sa primjenom od 15.05.2020. godine.

U cilju organizacije ponovnog pokretanja javnog linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, ovim putem Vas obavještavamo da je od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Službenim novinama Federacije BiH broj 31/20 objavljen javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine za sve rangove linija.


Navedeni Javni oglas je objavljen u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja trajanja privremenog obustavljanja održavanja polasaka ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/10), pa u tom kontekstu tražimo da najkasnije do 21.06.2020. godine Vaše zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz člana 7. navedenog Pravilnika sa redovima vožnje koji su urađeni u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika za registrovane kantonalne linije (ovjerenim i u excel dokumentu), dostavite ovom Ministarstvu na odobravanje putem pošte na adresu: Rudarska 57, Tuzla.


Prilog:
1. Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 31/20);
2. Zahtjev za izdavanje Rješenja o privremenoj obustavi održavanja linije, polazaka/povrataka usljed više sile i vanrednog slučaja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna