Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
4 / 456

 

 

01. Načelnik Odjeljenja za administraciju Banovići - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove - Odjeljenje za upravno pravne poslove MUP TK - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik na poslovima pristupa informacijama - Kabinet ministra - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za statistiku - Odjeljenje za analitiku i planiranje - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni savjetnik - inžinjer za održavanje - Odjeljenje za telekomunikacije - 1 (jedan) izvršilac
06. Inspektor za vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem Zakona o Agencijama za zaštitu ljudi i imovine - Ured policijskog komesara - 1 (jedan) izvršilac

 

 

01. Opis poslova: rukovodi i organizuje rad u Odjeljenju, daje smjernice za rad i određuje prioritete u radu, preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Odjeljenja, neposredno radi na najsloženijim poslovima iz djelokruga Odjeljenja, predlaže program rada Odjeljenja i podnosi izvještaj o njegovoj realizaciji, priprema plan rada i izvještaj o radu Odjeljenja, daje prijedloge i mišljenja za unapređenje rada Odjeljenja, stara se za efikasno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, sprovodi prvostepeni upravni postupak iz djelokruga rada Odjeljenja, stara se o adekvatnom smještaju duplikata matičnih knjiga i u njih unosi naknadne upise prema izvještajima koje dostavljaju matičari (u odjeljenima u kojima nije sistematizovano radno mjesto Viši samostalni referent za sprovođenje propisa iz oblasti građanskih stanja i saobraćaja), vrši prijave službenika i namještenika na penzijsko i zdravstveno osiguranje, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.


02. Opis poslova: prati, analizira i proučava zakonske propise koji se odnose na pitanja imovinsko pravne prirode, priprema odgovarajuće materijale i nacrte svih vrsta ugovora, rješenja i uvjerenja imovinsko pravne prirode u vezi sa pokretnom i nepokretnom imovinom čiji je vlasnik i korisnik Ministarstvo, zastupa Ministarstvo pred nadležnim organima u poslovima imovinsko pravne prirode, ustrojava i vodi interne evidencije o imovini Ministarstva, odgovara za blagovremeno, zakonito i stručno izvršavanje navedenih poslova, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.


03. Opis poslova: vodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, priprema i izrađuje odgovarajuće informativne i analitičke materijale u navedenoj oblasti, prati, proučava i predlaže odgovarajuće mjere i rješenja na unapređenju predmetne oblasti, ostvaruje saradnju sa Komisijom za zaštitu podataka, vodi postupak ažuriranja prijave/obavijesti o obradi podataka i druge stručne poslove koji nastaju za Ministarstvo u skladu sa odredbama Pravilnika o sigurnosti podataka, daje mišljenja i izjašnjenja na dostavljene prijedloge i nacrte zakona u navedenoj oblasti, ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama u domenu zaštite podataka i pristupa informacijama, obavlja i druge poslove koje odredi ministar.


04. Opis poslova: prati i dosljedno primjenjuje propise, instrukcije i uputstva iz oblasti statističkog izvještavanja, ukazuje na propuste i nedostatke te predlaže mjere za njihovo otklanjanje, prikuplja, provjerava i vrši obradu statističkih materijala za potrebe internog i eksternog statističkog informisanja, učestvuje u izradi statističkih izvještaja, procjena i informacija o sigurnosnoj problematici na nivou Ministarstva, učestvuje u izradi i realizaciji određenih projekata statističke obrade podataka, prema metodološkim i drugim uputstvima priprema zbirne i strukturirane statističke podatke potrebne za izradu analitičkih materijala, učestvuje u izradi metodologije prikupljanja, obrade i statističkog klasificiranja sigurnosnih događaja, pojava i saznanja, učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva i Uprave policije, neposredno sarađuje sa analitičarima-koordinatorima u policijskim upravama po pitanjima vezanim za prikupljanje, obradu i dostavljanje statističkih podataka kao i izradu statističko-informativnih materijala, vodi propisane statističke evidencije, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.


05. Opis poslova: analizira rad sistema telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva, te prati savremena dostignuća i inovacije u elektronici i telekomunikacijama i daje tehnička rješenja za rad i unapređenje sistema telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva, preduzima mjere za tehničku i funkcionalnu ispravnost sistema telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva, te pruža stručnu pomoć službenicima i namještenicima Ministarstva u izvršenju zadataka, radi na otklanjanju najsloženijih kvarova na sistemu telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva, te vrši instruktivne i nadzorne poslove nad radom organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti telekomunikacija i kriptozaštite, izrađuje šeme i planove za instalaciju radio i telefonskih uređaja u Ministarstvu, prati propise iz oblasti telekomunikacija i kriptozaštite i stara se o njihovoj primjeni, vrši obuku službenika i namještenika Ministarstva i pruža stručnu pomoć u vezi sa korištenjem radio i telefonskih uređaja i druge prateće opreme, vrši izradu radio i telefonskog imenika, uputstava za rad i dostavlja učesnicima na korištenje, vrši kreiranje, instalaciju, održavanje i zaštitu programa za potrebe sistema telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva, dužan je u bilo koje vrijeme uz konsulatacije sa neposrednim rukovodiocem, osigurati nesmetan rad i funkcionisanje sistema telekomunikacija i kriptozaštite Ministarstva ili osigurati alternativni način rada sistema telekomunikacija i kriptozaštite u slučaju većih kvarova na sistemu do njihovog otklanjanja, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.


06. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o Agencijama za zaštitu ljudi i imovine, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

 

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:
Za poziciju 01: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - pravne struke,
-najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 02: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 03: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - pravne, politološke, filozofske ili druge struke društvenog smjera, -najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 04: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - tehnički fakultet, tehnološki fakultet, prirodno-matematički fakultet, fakultet političkih nauka-odsjek odbrana i sigurnost, fakultet kriminalističkih nauka, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 05: -VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - elektrotehničke, ekonomske, poslovne ili druge tehničke struke, - najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 06: -VSS / VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - pravne struke, -najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

 

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
  2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web-stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
  3. kandidati za pozicije 02., 03. i 04., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i: -dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa, -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
  4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

 

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

 

Napomena: Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata, a prije postavljenja - zasnivanja radnog odnosa, bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama, u skladu sa članom 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH br:54/05 i 12/09).

 

Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje, neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika.

 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH» (Službene novine FBiH Oglasi broj 30/17 od 21.04.2017.godine ), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 

Preuzeto sa internet stranice Agencije za državnu službu FBIH
www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9372

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15