Ispravka javnog oglasa za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 14. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj:11/01), člana 25. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, člana 3. i člana 6. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla broj: 01-02-49/15-3 od 30.01.2015. godine i člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla od 04.12.2015. godine broj: 01-49/15-3-2, direktor Službe objavljuje

 

 

Ispravku javnog oglasa
za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

 

 

U javnom oglasu za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljenom 14.02.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje, vrši se ispravka u sljedećim stavkama:

 

1. U tački 4. umjesto dosadašnjih:

 

„4. Stručni saradnik – savjetodavac 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„4. Stručni saradnik – savjetodavac 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, sa mjestom rada u Biro za zapošljavanje Živinice – 2 izvršioca i Biro za zapošljavanje Gradačac – 1 izvršilac,"

 

2. Stavka:

 

„Stručni saradnici - savjetodavci će bit raspoređeni za rad u jednom od općinskih biroa na području Tuzlanskog kantona" - u potpunosti se briše.

 

3. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i navedenim radnim mjestom za koje se konkuriše;
 • Kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od mjesec dana;
 • Uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Diploma o završenom školovanju;
 • Uvjerenje – potvrda o radnom stažu u struci nakon stjecanja diplome;
 • Certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i navedenim radnim mjestom za koje se konkuriše;
 • Kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 • Diploma o završenom školovanju;
 • Uvjerenje – potvrda o radnom stažu u struci nakon stjecanja diplome;
 • Certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru."

 

4. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja radi bodovanja po kriterijima iz Odluke o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa:

 • Kopija radne knjižice;
 • Uvjerenje biroa;

U slučaju da dva ili više kandidata nakon bodovanja imaju jednak broj bodova, od njih će se tražiti da u roku od osam dana dostave dodatnu dokumentaciju radi utvrđivanja prioriteta za prijem u radni odnos u skladu sa odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja radi bodovanja po kriterijima iz Odluke o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa:

 • Kopija radne knjižice;
 • Uvjerenje biroa;
 • Dokaz o pripadnosti populaciji branilaca i članovima njihovih porodica u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14 i 6/15).

 

5. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa polažu test općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje koji će se održati 29.02.2016. godine, sa početkom u osam sati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla, iz oblasti navedenih u Odluci o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa.

Sa kandidatima koji zauzmu prva tri mjesta za svaku poziciju na rang listi iz testa općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje, obavit će se intervju dana 04.03.2016. godine sa početkom u osam sati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla.

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa polažu test općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje koji će se održati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla, iz oblasti navedenih u Odluci o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa, objavljenoj na web stranici Službe.

Sa kandidatima koji zauzmu prva tri mjesta za svaku poziciju na rang listi iz testa općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje, obavit će se intervju.

O terminu polaganja testa općeg znanja i terminu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni."

 

NAPOMENA:

 

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje nepromijenjen.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja ispravke javnog oglasa

 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj:11/01), člana 25. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, člana 3. i člana 6. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla broj: 01-02-49/15-3 od 30.01.2015. godine i člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla od 04.12.2015. godine broj: 01-49/15-3-2, direktor Službe objavljuje

 

 

Ispravku javnog oglasa
za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

 

 

U javnom oglasu za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljenom 14.02.2016. godine u dnevnom listu Oslobođenje, vrši se ispravka u sljedećim stavkama:

 

1. U tački 4. umjesto dosadašnjih:

 

„4. Stručni saradnik – savjetodavac 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„4. Stručni saradnik – savjetodavac 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, sa mjestom rada u Biro za zapošljavanje Živinice – 2 izvršioca i Biro za zapošljavanje Gradačac – 1 izvršilac,"

 

2. Stavka:

 

„Stručni saradnici - savjetodavci će bit raspoređeni za rad u jednom od općinskih biroa na području Tuzlanskog kantona" - u potpunosti se briše.

 

3. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i navedenim radnim mjestom za koje se konkuriše;
 • Kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od mjesec dana;
 • Uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Diploma o završenom školovanju;
 • Uvjerenje – potvrda o radnom stažu u struci nakon stjecanja diplome;
 • Certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i navedenim radnim mjestom za koje se konkuriše;
 • Kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 • Diploma o završenom školovanju;
 • Uvjerenje – potvrda o radnom stažu u struci nakon stjecanja diplome;
 • Certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru."

 

4. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja radi bodovanja po kriterijima iz Odluke o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa:

 • Kopija radne knjižice;
 • Uvjerenje biroa;

U slučaju da dva ili više kandidata nakon bodovanja imaju jednak broj bodova, od njih će se tražiti da u roku od osam dana dostave dodatnu dokumentaciju radi utvrđivanja prioriteta za prijem u radni odnos u skladu sa odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona."

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Dokumentacija koja se dostavlja radi bodovanja po kriterijima iz Odluke o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa:

 • Kopija radne knjižice;
 • Uvjerenje biroa;
 • Dokaz o pripadnosti populaciji branilaca i članovima njihovih porodica u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14 i 6/15).

 

5. U stavci, umjesto dosadašnjih:

 

„Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa polažu test općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje koji će se održati 29.02.2016. godine, sa početkom u osam sati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla, iz oblasti navedenih u Odluci o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa.

Sa kandidatima koji zauzmu prva tri mjesta za svaku poziciju na rang listi iz testa općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje, obavit će se intervju dana 04.03.2016. godine sa početkom u osam sati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla.

 

Vrši se ispravka i glasi:

 

„Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa polažu test općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje koji će se održati u prostorijama Službe za zapošljavanje TK Tuzla, iz oblasti navedenih u Odluci o kriterijima i postupku zapošljavanja radnika u Službi za zapošljavanje TK putem javnog oglasa, objavljenoj na web stranici Službe.

Sa kandidatima koji zauzmu prva tri mjesta za svaku poziciju na rang listi iz testa općeg znanja i znanja iz oblasti djelokruga rada Službe za zapošljavanje, obavit će se intervju.

O terminu polaganja testa općeg znanja i terminu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni."

 

NAPOMENA:

 

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje nepromijenjen.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja ispravke javnog oglasa

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15