Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (čistačica)

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 04-34-336/17 od 14.08.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-18280/16 od 09.08.2016. godine, direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK raspisuje:

 

 

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Spremačica - 1 izvršilac.

 

USLOVI:

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

- Stručna sprema: osnovna škola,

 

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013. godine;
 • izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Oglasa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • izjavu da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • izjavu da protiv kandidata nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

 

Uz prijavu na Oglas, kandidat može priložiti i dokaze za rangiranje po kriteriju:


''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' i to:

 

 • rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od
 • Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta.


Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' kandidati su dužni priložiti i:

 

 • uvjerenje da je kandidat nezaposleno lice koje se nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
 • izjavu kandidata da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod nadležnog općinskog oragana ili notara;
 • dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da kandidat ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju;
 • dokaz da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja/ demobiliziranog branitelja.


Dokumentacija kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica:

 

 • da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog- dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na porodičnu invalidninu izdatu od Općinske službe za boračko- invalidsku zaštitu;
 • da je kandidat ratni vojni invalid- dokazuje se Rješenjem o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida izdatom od Općinske službe za boračko- invalidsku zaštitu
 • da je kandidat dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja dokazuje se- Rješenjem o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja izdatim od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • da je kandidat demobilisani branioc dokazuje se Uvjerenjem o učešću u oružanim snagama izdatim od Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta;


da je kandidat član uže porodice:

a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca


dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na:

a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenjem o učešću u Oružanim snagama izdatim od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta;


Kandidat može priložiti dokaz da je pripadnik Partriotske lige Bosne i Hercegovine i o nastavljenom kontinuitetu u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, te dokaz da je član uže porodice istog.


Prijavu na Oglas i kraću biografiju kandidat je dužan svojeručno potpisati.


Traženi dokazi iz Oglasa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.


Prijem u radni odnos vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene prilikom prethodne provjere radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ''pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.


Sa izabranim kandidatom po ovom Oglasu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.


Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu.


Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:


- JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43., 75000 Tuzla,
sa naznakom ''Prijava na Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju- Spremačica"


Rok za podnošenje prijava na Oglas je 7 (sedam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objevljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 04-34-336/17 od 14.08.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-18280/16 od 09.08.2016. godine, direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK raspisuje:

 

 

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Spremačica - 1 izvršilac.

 

USLOVI:

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

- Stručna sprema: osnovna škola,

 

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013. godine;
 • izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Oglasa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • izjavu da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • izjavu da protiv kandidata nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.

 

Uz prijavu na Oglas, kandidat može priložiti i dokaze za rangiranje po kriteriju:


''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' i to:

 

 • rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od
 • Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta.


Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' kandidati su dužni priložiti i:

 

 • uvjerenje da je kandidat nezaposleno lice koje se nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
 • izjavu kandidata da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod nadležnog općinskog oragana ili notara;
 • dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da kandidat ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju;
 • dokaz da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja/ demobiliziranog branitelja.


Dokumentacija kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica:

 

 • da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog- dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na porodičnu invalidninu izdatu od Općinske službe za boračko- invalidsku zaštitu;
 • da je kandidat ratni vojni invalid- dokazuje se Rješenjem o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida izdatom od Općinske službe za boračko- invalidsku zaštitu
 • da je kandidat dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja dokazuje se- Rješenjem o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja izdatim od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
 • da je kandidat demobilisani branioc dokazuje se Uvjerenjem o učešću u oružanim snagama izdatim od Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta;


da je kandidat član uže porodice:

a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca


dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na:

a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenjem o učešću u Oružanim snagama izdatim od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta;


Kandidat može priložiti dokaz da je pripadnik Partriotske lige Bosne i Hercegovine i o nastavljenom kontinuitetu u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, te dokaz da je član uže porodice istog.


Prijavu na Oglas i kraću biografiju kandidat je dužan svojeručno potpisati.


Traženi dokazi iz Oglasa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.


Prijem u radni odnos vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene prilikom prethodne provjere radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ''pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.


Sa izabranim kandidatom po ovom Oglasu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.


Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu.


Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:


- JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43., 75000 Tuzla,
sa naznakom ''Prijava na Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju- Spremačica"


Rok za podnošenje prijava na Oglas je 7 (sedam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objevljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna