JAVNI OGLAS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. i 19. Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), Odluke o utvrđivanje uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe -prečišeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke i dopunama Odluke o utvrđivanje uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i člana 28. Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013.godine, Odluke o izmjenama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlankog kantona broj 01-05-211-3/17 od 30.07.2015. godine, Odluke o dopunama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj: 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, privremeni Upravni odbor, na telefonskoj sjednici održanoj dana 21.10.2019. godine, odlučio je da se raspiše:


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA


a) Opis pozicije:
Direktor Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona nadležan je da:
1. organizuje i rukovodi radom Direkcije ,
2. zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima, bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti ,
3. odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava do visine direktnog sporazuma kao vrste postupka javne nabavke prema Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,
4. predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Direkcija osnovana,
5. predlaže upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i ostale opće akte,
6. predlaže upravnom odboru godišnje programe rada i finansijski plan Direkcije,
7. izvršava odluke upravnog odbora,
8. odlučuje u prvom stepenu o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
9. podnosi upravnom odboru izvještaj o ukupnom poslovanju Direkcije kao i izvještaj o finansijskom poslovanju Direkcije,
10. formira komisije, radne grupe, ekspertne timove i radna tijela,
11. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Direkcije.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna