Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretane

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-65/20 od 28.02.2020. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:


JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretane

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 01-04-65/20 od 28.02.2020. godine utvrđen je javni interes za izgradnju pješačke staze uz regionalnu cestu R 469 Živinice- Banovići- Ribnica, dionica skretanje za naselje Brioni- ulaz u separaciju RMU u MZ Oskova st. 3+260 do st.km.3+860 (cca L=600m).

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići, određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

 

Javni oglas

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna