Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 4/16) i člana 3., stav 1. i 5. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-334/18 od 31.05.2018. godine i Plana zapošljavanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0299-110/18 od 09.02.2018. godine, direktor Zavoda objavljuje

 

J A V N I O G L A S 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Stručni saradnik za poslove Upravnog odbora i komisija – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do 6 mjeseci,

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:


• VII stepen stručne spreme – pravni fakultet (dokaz: diploma)
• Položen stručni ispit/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
• Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
• Položen vozački ispit za B kategoriju (dokaz: vozačka dozvola)
• Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

 

Svi kandidati su, pored ranije navedenih dokaza, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:


• CV, adresu i kontakt telefon i
• PBA 3 obrazac;

 

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

 

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos – ne otvaraj" dostaviti na sljedeću adresu:


Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Franjevačka 36., Tuzla

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna