Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnost („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj :10/02 i 13/11) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje


J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Opširnije...

ODLUKA o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01,12/03,10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Opširnije...

ODLUKA o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01,12/03,10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17), ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2017. godinu

Opširnije...

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6), Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o ocjeni ponuda broj:16/1 -05-028389-5/17 od 30.11.2017 .godine u postupku javne nabavke putničkog motomog vozila, Direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Opširnije...

Poništenje i ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP RTV TK

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13)odredbom člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) , članom 23. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odluke Skupštine JP RTV TK broj: 1751/17 od 27.11.2017. godine, Skupština JP RTV TK:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP RTV TK broj: 646/17 od 26.04.2017. godine, oglas raspisan u dnevnim novinama Avaz (od 02.10.2017. godine), Službenim novinama FBiH (broj: 74/17 od 29.09.2017. godine) i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna