Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-14-16474/18 od 12.06.2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2018. godini

Opširnije...

Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 39. Statuta ("Službene novine TK", br. 12/17 ) i člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK broj: 1548/16 od 08.11.2016. godine i broj: 465/18 od 27.02.2018. godine postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP RTV TK i Odluci Uprave JP RTV TK, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od šest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Kamerman - 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme (šest mjeseci)

Opširnije...

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 18a Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (''Službene novine TK'' broj: 6/97 i 9/15), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ,a u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-8016 /18 od 15.05.2018 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, raspisuje,

 

K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. Noćni dežurni odgajatelj – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 19/17), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Opširnije...

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13 i 8/15), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA
javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Objavljen 07.02.2018. godine u dnevnom listu Oslobođenje i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 9/18.

te raspisuje ponovni

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

a) Opis pozicije:
Predsjednik odnosno član Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) obavlja poslove u skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/09, 15/13 i 8/15) i Pravilima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna