Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni konkurs za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I - Objavljuje se javni konkurs za izbor sedam (7) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu, kako slijedi:
- za područje općine Gradačac – 1 notar sa sjedištem u Gradačcu
- za područje općine Lukavac – 1 notar sa sjedištem u Lukavcu
- za područje općine Doboj Istok – 1 notar sa službenim sjedištem u Klokotnici
- za područje općine Sapna – 1 notar sa službenim sjedištem u Sapni
- za područje općine Teočak – 1 notar sa službenim sjedištem u Teočaku
- za područje općine Kladanj – 1 notar sa službenim sjedištem u Kladnju
- za područje općine Čelić – 1 notar sa službenim sjedištem u Čeliću

Opširnije...

Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Broj:D-06/1-34-3230-5/18
Tuzla, 01.06.2018.godine

Na osnovu člana 29. stav (5) Zakona o notarima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" 45/02), ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU
o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I

Poništava se javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu objavljen 09.02.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i Službenim novinama Federacije BiH broj: 10/18, odnosno 14.02.2018.godine u Službenim novinama Tuzlanskog kantona, broj: 2/18.

Opširnije...

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o prijemu radnika u radni odnos broj 04-34-224/18 od 29.05.2018. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-15600/18 od 05.06.2018. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

1. Savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta - 1 izvršilac

Opširnije...

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-49-6196/18, od 28.05.2018. god., objavljuje se:

 

J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 35/05) a u vezi sa članom 34. stav (3) Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11 i 8/13) i članom 33. stav (2) Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11) Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE
PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

 

I

 

Pozivaju se stručna lica slijedećih struka:


- rudarske,
- geološke,
- mašinske,
- elektro,
- građevinske i arhitektonske i
- zaštite na radu,
zainteresovanih za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Javni oglas za nominiranje članova u N.O. privrednog društva „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03, 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova
nadzornog odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

 

I


Objavljuje se Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u privrednom društvu sa većinskim državnim kapitalom:

"Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj

Članovi nadzornog odbora obavljat će poslove propisane Statutom tih društava i Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15).
Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu sa odlukom Skupštine društva.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna