Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificiranje zavarivača u cilju njihovog zapošljavanja objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 31.07.2018. godine, tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljuje:

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 4/16) i člana 3., stav 1. i 5. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-334/18 od 31.05.2018. godine i Plana zapošljavanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0299-110/18 od 09.02.2018. godine, direktor Zavoda objavljuje

 

J A V N I O G L A S 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Stručni saradnik za poslove Upravnog odbora i komisija – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do 6 mjeseci,

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:


• VII stepen stručne spreme – pravni fakultet (dokaz: diploma)
• Položen stručni ispit/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
• Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
• Položen vozački ispit za B kategoriju (dokaz: vozačka dozvola)
• Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

 

Svi kandidati su, pored ranije navedenih dokaza, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:


• CV, adresu i kontakt telefon i
• PBA 3 obrazac;

 

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

 

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos – ne otvaraj" dostaviti na sljedeću adresu:


Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Franjevačka 36., Tuzla

 

Javni poziv za učešće u VII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumoma o realizaciji VII Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02-49-5 i broj: 07 D-15/1-05-020047/18 od 16.08.2018. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i VII Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za učešće u VII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

Broj: 03/1-34-20254/18
Tuzla, 23.08.2018. godine

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17 i 10/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19071-1/18 od 14.08.2018. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove ..............................1 (jedan) izvršilac

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna