Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2019-2021. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TUZLAN

U skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za provođenje Strategije razvoja.

Opširnije...

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu

 

Opširnije...

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2018. godinu

Opširnije...

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 11.  Odlukeo utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog  staža branitelja ičlanova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/14) i Odluke Ministarstvaza boračka pitanja, broj: 15/1-05-013927/18 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanjaTuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona
obezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bezzasnivanja radnog odnosa


I  Korisnik prava  po ovom Konkursu Pravo  na  obavljanje  volonterskog  staža/stručnog  osposobljavanja  bez  zasnivanja  radnogodnosa (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona odopunskim  pravima  branilaca  i  članova  njihovih  porodica,  prečišćeni  tekst  („Službene  novineTuzlanskog kantona“, br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima VII stepen visokestručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja...

Opširnije...

Oglas za prodaju imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St. 284041/16. od 13.04.2018. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU
imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

NEPOKRETNA IMOVINA:
ZEMLJIŠTE ukupno 124 pojedinačne parcele koje čine cjelinu u ukupnoj površini od 299.414 m2. Zemljište se nalazi na lokaciji Bosanska poljana, Šićki brod kod Tuzle. Nekretnina je upisana u zemljišnoknjižni izvodak br. 2640/2018, odnosno u zemljišnoknjižni uložak br. 1572 katastarska općina SP_Bokavići i ista je upisana u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla u Posjedovni list br. 1852 katastarska općina Kiseljak.
Vlasnik i posjednik navedene nekretnine je d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla.
Početna cijena nepokretne imovine iznosi 6.400.000,00 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna