Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6), Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o ocjeni ponuda broj:16/1 -05-028389-5/17 od 30.11.2017 .godine u postupku javne nabavke putničkog motomog vozila, Direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Opširnije...

Poništenje i ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP RTV TK

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13)odredbom člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) , članom 23. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odluke Skupštine JP RTV TK broj: 1751/17 od 27.11.2017. godine, Skupština JP RTV TK:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP RTV TK broj: 646/17 od 26.04.2017. godine, oglas raspisan u dnevnim novinama Avaz (od 02.10.2017. godine), Službenim novinama FBiH (broj: 74/17 od 29.09.2017. godine) i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

Opširnije...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim
planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Opširnije...

JAVNI KONKURS - OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS - OGLAS
za prijem kandidata u čin "policajac" i čin "mlađi inspektor"
u Upravi policije MUP-a TK

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna