Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

Na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", br: 17/00, 3/01, 12/03,10/05, 3/08, 8/11 15/13 i 15/17) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", broj: 02/1-14-16316-1/18 od 26.06.2018. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

Opširnije...

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-49-6196/18, od 28.05.2018. god., objavljuje se:

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

 

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018 predviđena su sredstva u iznosu od 380.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 180.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Opširnije...

Federalni ministar rada i socijalne politike posjetio Vladu Tuzlanskog kantona

U okviru posjete Tuzlanskom kantonu, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, posjetio je danas premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića. U razgovoru sa Premijerom i ministrom zdravstva Bahrudinom Hadžiefendićem diskutiralo se o realizaciji projekta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na području našeg kantona, te je najavljen i novi projekat zapošljavanja koji će se realizirati u saradnji sa Svjetskom bankom.

Opširnije...

PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po Javnom pozivu broj 05/1-34-23001/18 od 02.07.2018. godine, d o n o s i:

Opširnije...

INTERNI OGLAS za prijem namještenika

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskong kantona," broj: 7/17 i 10/17), Pravilnika o unutrašnjoj ogranizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla, broj: 16/1-05-030993/17 od 26.09.2017.godine, Direktorica Zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla, objavljuje:

 

INTERNI OGLAS
za prijem jednog (1) namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla

 

1. Naziv radnog mjesta:


Viši Referent za ekonomske poslove- istražitelj ..........1 (jedan) izvršilac.

 

2.Opis poslova radnog mjesta:

 

- prati propise iz oblasti finansija i računovodstva u cilju njihove pravilne i blagovremene primjene;
- vrši pripremu i izradu prijedloga budžeta, rebalansa budžeta, operativnih i drugih finansijskih planova Zavoda;
- prati realizaciju Budžeta, operativnih planova i drugih finansijskih planova Zavoda i vrši upoređivanje istih;
- vrši blagajničko poslovanje i vodi propisane evidencije o tome;
- vrši prijem i obradu dokumentacije o nabavci robe i vršenju usluga;
- vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i knjigu izlaznih faktura (KIF);
- priprema i dostavlja finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju u nadležno ministarstvo i obavlja sve vidove komunikacije u vezi s tim;
- vrši obradu i dostavljanje dokumentacije na trezorsko plaćanje,
- preuzima rješenja za sudske vještake i sudske tumače i druga rješenja i fakture radi plaćanja;
- vodi evidenciju rješenja i druge finansijske dokumentacije o naknadama i nagradama za sudske vještake i sudske tumače, kao i drugih rješenja i faktura po kojima se vrše plaćanja u vezi sa obavljanjem poslova iz nadležnosti Zavoda;
- učestvuje u izradi plana javnih nabavki, vrši obradu prispjelih faktura i druge dokumentacije i vodi potrebne evidencije u vezi s tim;
- vodi analitičko-materijalno poslovanje, kartice kancelarijskog i potrošnog materijala i mjesečnog utroška materijala;
- vrši poslove kontrole svih računovodstvenih isprava Zavoda;
- vodi evidenciju stalnih sredstava i sitnog inventara i druge potrebne evidencije i vrši njihovo usklađivanje sa stvarnim stanjem,
- Obavlja poslove istražitelja radi prikupljanja dokaznog materijala koji će se korisititi u postupcima pred sudovima ili drugim nadležnim organima, u kojima pravni zastušpnici Zavoda zastupaju stranke, koje su ostvarile pravo na besplatnu pravnu pomoć,
- Prikuplja materijalnu dokumentaciju od sudova, tužilaštva i drugih pravnih ili fizičkih osoba, koja će se kao dokaz korisititi u posupcima pred sudovima ili drugim nadležnim organima, u kojima pravni zastupnici Zavoda zastupaju stranke, koje su ostvarile pravo na besplatnu pravnu pomoć,
- Vrši uviđaj na licu mjesta, te učestvuje u uviđaju ili rekonstrukciji događaja, radi prikupljanja potrebnog dokaznog materijala, kojeg će pravni zastupnici Zavoda upotrijebiti u postupcima pred sudovima ili drugim nadležnim organima,
- Obavlja i druge istražne radnje radi pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih dokaza, te pravnom zastupniku Zavoda pomaže u formiranju spisa predmeta zastupanja stranke,
- obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika direktora za pravnu pomoć maloljetnicima.

 

VRSTA POSLOVA: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
GRUPA I SLOŽENOST POSLOVA: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
STATUS IZVRŠIOCA: namještenik

 

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova

 

Pored opštih uslova predviđenih članom. 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskong kantona," broj: 7/17 i 10/17), - (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18. godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji u Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: ekonomska škola, gimnazija, upravna škola, mašinska škola, građevinska škola, elektrotehnička škola - IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe, poznavanje rada na računaru-završena obuka rada na računaru, najmanje II stepen i najmanje 10 mjeseci radnog staža

 

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na Intreni oglas

 

Uz prijavu na Interni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):


-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca),

-ovjerenu kopiju CIPS- ove lične karte,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi ( ekonomska škola, gimnazija ili upravna škola),

-uvjerenje ili potvrda o završenoj obuci za rad na računaru,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Kantonu,

-dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
-ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve uslove za navedeno radno mjesto, bit će pozvani na testiranje i intervju.

Izabrani kandidat će biti dužan dostavit ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 3 mjeseca), a prije stupanja u radni odnos.

 

NAPOMENA: Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskong kantona," broj: 7/17 i 10/17), pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom Kantonu, koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

 

5. Rok trajanja internog oglasa i adresa za podnošenje prijava

 

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj Internet stranicI Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla.

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti neposrednim putem ili putem pošte, preporučeno na adresu: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći, Ul. Džafer Mahala broj 51, Tuzla, sa naznakom „INTERNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME U KANTONALNOM ZAVODU ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI TUZLA- NE OTVARATI".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


 

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog konkursa


Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa.
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave


Pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, osim privrednih društava u privatnom vlasništvu koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnim godinama.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati


Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:


1. naziv projekta,
2. oblast zaštite okolice na koju se odnosi projekt,
3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
6. rok realizacije projekta,
7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz – odluka direktora),
8. usklađenost poslovanja javnog preduzeća sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (dati podatke i dokaze o posjedovanju okolišne dozvole ukoliko je obavezna),
9. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
10. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave privrednih društava u privatnom vlasništvu:


- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva u prethodnim godinama,
- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i
- koje ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu


Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava (bez djelatnosti),
2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,
4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,
6. dokaz da nema obaveza u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje),
7. dokaz da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (indirektni i direktni porezi),
8. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
9. dokaz o usklađenosti podnosioca prijave sa Zakonom o zaštiti okoliša ukoliko ima obavezu (dokazi o posjedovanju okolinske dozvole i dozvole za upravljanje otpadom)
Dokumenti navedeni pod 1., 4., 5., 6. i 7. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira


Osnovni kriteriji odabira za javna preduzeća su:


- oblast zaštite okolice (do 30 bodova),
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i
- efekat realiziranja projekta na okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta


Prijedlog raspodjele sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu daje komisija imenovana od strane ministra.

 

7. Opće odredbe


Privredna društva u privatnom vlasništvu imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se privrednom društavu u privatnom vlasništvu može odobriti za projekat je 30.000 KM.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU– NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje 11.07.2018. godine. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna