Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15 i 6/16) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15 i 6/16) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama
Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (čistačica)

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 04-34-336/17 od 14.08.2017. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-18280/16 od 09.08.2016. godine, direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK raspisuje:

Opširnije...

Javni oglas za prijem pripravnika - volontera u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16) i člana 20. Stav 1.Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/04, 5/08 i 2/14), a u vezi sa Odlukom o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-16622-2/17, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 01.08.2017. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika - volontera u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli

Opširnije...

Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15 i 6/16) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15 i 6/16) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Odluka o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-9084/17 od 17. 04. 2017. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-22271/17 od 27. 06. 2017. godine donijela je:

 

O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

Odluka o prijemu 66 (šezdesetšest) diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika - volontera

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.08.2017. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o prijemu pripravnika - volontera

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna