Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni oglas Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 4/16) i člana 2., stav 2. i stav 4. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-76/16 od 19.02.2016. godine, direktor Zavoda objavljuje

 

 

J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos

 

Opširnije...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 17. i 18. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 11/15), člana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla br: 57/2 od 30.03.2007. godine, broj: 141-4/12 od 16.02.2012. godine i broj: 126/16 od 27.01.2016. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla broj: 258/17 od 10.03.2017. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO

POZORIŠTE TUZLA

Opširnije...

Poništenje i ponovno raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog Kantona d.o.o.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa-cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članom 22. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15),i Od-luke Skupštine JP RTV TK broj: 341 /16 od 21.02.2017. godine, Skupština JP RTV Tuzlanskog kantona:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV TK broj:1102/16 od 22.07.2016.godine, objavljen u dnevnim novinama „Faktor" (od 06.09.2016.godine) i „Službenim novinama FBiH", broj: 70/16, te raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

 

Opširnije...

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/00, 2/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014