Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


DRUGI JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA LICITACIJOM / USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-10519/17 od 17.04.2017. godine o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kao i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-30861/17 od 12.12.2017. godine o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje:


DRUGI JAVNI POZIV
ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA
LICITACIJOM / USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Opširnije...

JAVNI KONKURS za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona; broj: 6/12), članom 101. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15 i 6/16) i članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15 i 6/16), te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-2673/18 od 12.2.2018.godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI KONKURS
za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Opširnije...

lnformacija o Javnim konkursima Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine

26.12.2017.godine objavljena dva Javna konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fondaova, ito:


- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu -JK RFEE 2017/2, i
- Otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zastite voda i reciklaze otpada za 2017. godinu - JK RFZViRO 2017/2.


Tekstovi navedenih Javnih konkursa objavljeni su 26.12.2017. na web stranici Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine, u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i " Vecernji list", te 29.12.2017. u Sluzbenim novinama Federacije BiH 103/17- Oglasni dio. Putem navedenih Javnih konkursa pozivaju se potencijalni korisnici da dostave prijave za finansiranje
iz sredstava dva Revolving fonda uspostavljena od strane Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH. Raspolozivi budzet za JK RFEE 2017/2 iznosi 1.670.000 KM, dok je za JK RFZViRO 2017/2 raspoloziv iznos od 1.000.000 KM.


Aktivnosti koje mogu biti predmet finansiranja, kao i uslovi koje korisnici moraju ispunjavati su detaljno opisani u tekstovima Javnih konkursa. Bitno je napomenuti da je u oba Javna konkursa kamatna stopa za kreditna sredstava fiksna i iznosi 0%. Javnih konkursa Fonda za zastitu okolisa FBiH za dodjelu sredstava Revolving fondova.

Poveznice su slijedece: LINK

Javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove u
Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2018. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11 i 8/14) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u
troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2018. godinu

 


 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna