Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS - POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), odredbom člana 7. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), člana 23d. Zakona o Radio- televiziji Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09 i 8/12), člana 22. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona i Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, broj: 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine, broj: 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine i broj: 02/1-05-23468/15 od 20.10.2015. godine), Skupština JP RTV Tuzlanskog Kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS - POZIV
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

 

Raspisuje se Javni oglas - poziv za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.:

 

I. Opis pozicije:


Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima, Nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti: nadzire rad Uprave i poslovanja Društva, priprema i predlaže etički kodeks, priprema i usvaja poslovnike i druge akte, imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima i važećim propisima, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini Društva, donosi odluku o načinu privatizacije uz prethodnu saglasnost Skupštine kantona razmatra i nadzire postupak javnih nabavki, daje mišljenje Skupštini Društva o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predlaže način pokrića gubitaka, daje upute Upravi za provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih nepravilnosti, daje ovlaštenja za aktivnosti koju se ograničene propisima Zakona o javnim nabavkama, usvaja izvještaje Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije, podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj reviziora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, nadzire Upravu o primjeni preporuka Odbora za reviziju i vanjskog revizora, donosi odluku o kreditnom zaduženju Društva i zalaganju nekretnina do 1/3 vrijednosti imovine Društva, usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvu u roku od deset dana od dana završenog putovanja, saziva Skupštinu Društva, raspravlja i odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika u drugostepenom postupku, u skladu sa Zakonom, odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.
Predsjednik Nadzornog odbora imenuje se do isteka perioda propisanog Odlukom broj: 795/17 od 31.05.2017. godine.
Naknada za rad u Nadzornom odboru utvrđuje se općim aktom J.P. Radio-televizije Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla

 

II. Uslovi za imenovanje:


Kandidat mora ispunjavati slijedeće opšte uslove:


a) da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte),
b) da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte),
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),
d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potvrda nadležnog organa za kandidate koji su bili zaposleni ili su još uvijek zaposleni u organima državne uprave) za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
e) da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
f) da nije kažnjavan u oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
g) da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa),
h) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 70/08) (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa).


Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova pod tačkom od a) do h) ne mogu biti stariji od šest mjeseci.


III Pored navedenih opštih uslova, kandidat mora da ispunjava slijedeće posebne uslove:


a) da ima završenu visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja odnosno odgovarajući ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome)
b) da ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke
stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu)
c) da nije članov upravnog, izvršnog ili drugog organa u političkoj stranci (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa),
d) da nema privatni finansijski interes u Javnom preduzeću i da nema drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisom (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
e) da nije član Nadzornog ili Upravnog odbora u više od jednog reguliranog organa ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
f) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
g) da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (dokaz: certifikat ili izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom Vlade FBiH),
h) da nije član uprave ili Odbora za reviziju u JP RTV TK (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
i) da se ne bavi djelatnošću konkurentu djelatnosti društva (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).


IV Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uvjete ovog javnog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:


1. dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Javnog preduzeća,
2. komunikativne i organizatorske sposobnosti,
3. veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
4. minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Javnog preduzeća,
5. sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,
6. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
7. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
8. naklonjenost timskom radu,
9. rezultati rada tokom karijere.

 

Kandidat, zaposlen u organima državne službe, koji uđe u uži izbor i bude pozvan na intervju, prilikom obavljanja intervjua, dužan je priložiti Rješenje kojim mu je data saglasnost od strane rukovoditelja organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom najboljih kandidata bit će pozvani na razgovor. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Prije razgovora kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Izabrani kandidati dužni su prije konačnog imenovanja dostaviti ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se imenuju.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa, koji će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" u jednim dnevnim novinama i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Izjave tražene javnim oglasom iz tačke II alineje (d, e, f, g, h) i iz tačke III alineje (c, d,e,f,g,h,i) ne mogu biti sa datumom prije dana objavljivanja ovog oglasa.


Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JP RTV TK d.o.o., ul. Mije Keroševića br. 20, 75000 Tuzla, sa naznakom:

 

"Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika
Nadzornog odbora JP RTVTK d.o.o."
NE OTVARAJ

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 


 

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA LICITACIJOM/USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-10519/17 od 17.04.2017. godine o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog
kantona, kao i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-17277/17 od 04.07.2017. godine o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV
ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA
LICITACIJOM/USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

Opširnije...

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-49-3940/17 od 22.05.2017,godine, i Sporazumom o međusobnoj saradnji, Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-34-221, od 08.06.2017. god., objavljuje se:

Opširnije...

Odluka o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica"

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-9084/17 od 17. 04. 2017. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za za odabir korisnika donacije na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-11484/17 od 04. 05. 2017. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta višeg samostalnog referenta, referenta portira i pomoćnog radnika spremačicu u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
višeg samostalnog referenta, referenta portira i pomoćnog radnika spremačicu u Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna