Kako je moguće da se na općini Lukavac ne primjenjuje čl. 41. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica?

Vaše ime i prezime: Kurtić Hasib
Vaše pitanje: Uvaženi, kako je moguće da se na općini Lukavac ne primjenjuje čl. 41 o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, a koji tretira oslobađanje ove populacije od naknada za građevinsko zemljište. Kada se uporede odluke ostalih općina a naročito u Kantonu Sarajevo, radi se o totalnoj diskriminaciji boračke populacije. Nečuveno je da općine ne poštuju federalne i kantonalne zakone. Moje pitanje: obzirom da sam platio naknade za građevinko zemljište, odbijen sam od strane općinskog organa u povodu olakšica koje propisuje čl.41., mogu li tužiti općinu Lukavac, da mi vrati novac koji ja a ni ostali borci ne trebaju da plaćaju po osnovu naknada za građevinsko zemljište pri izgradnji kuće. Molim Vas objavite ovo pitanje javno kako bi što više boraca ostvarilo ovo pravo tužbom ili ne. POZDRAV

 

Odgovor:

Poštovani,
Odredbama člana 41. stav (1) Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, decidno je propisano da: "(1)Lice iz člana 1. stav (1) ovog zakona, ima pravo na subvenciju naknade za dodijeljeno, kupljeno i poklonjeno građevinsko zemljište, površine do 400 m2 i troškove uređenja građevinskog zemljišta, za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe, kada prvi put rješava svoje stambeno pitanje."
Odredbama stava (2) ovog člana definisano je da: "(2) Općina svojim propisom utvrđuje uslove, kriterije, mjerila i postupak za ostvarenja prava iz stava 1. ovog člana."
Obzirom da ste u dopisu naveli da ste već platili naknadu i da ste aktom opštine odbijeni u pogledu olakšice, koja Vam po Zakonu pripada, upućujemo Vas da postupite u skladu sa poukom o pravnom lijeku koja bi trebalo da je navedena u aktu kojim ste odbijeni od olakšice.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15