Program rada Ministarstva unutrašnjih poslova u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Konačne liste kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu “Policajac” i “Mlađi inspektor”

Shodno odredbama člana 53b. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i "Mlađi inspektor",

Opširnije...

Komisija za izbor MUP TK

Postupajući po Zahtjevu Policijskog odbora MUP-a TK-a, a u skladu s odredbama čl. 231. do čl. 235. Zakona o upravnom postupku FBiH (Sl.novine 2/98 i 48/99),  Komisija za izbor MUP-a TK-a je, nakon razmatranja žalbi kandidata na objavljene liste kandidata sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konačne rezultate svih kandidata br. 08-02/2-05.1-2-1997-30/14 i  08-02/2-05.1-2-1997-31/14 od 03.12.2014. godine,  ocijenila da su žalbe kandidata pod šifrom 0562. i 0734. opravdane, i navedene Liste kandidata za čin "Policajac" i čin "Mlađi inspektor" u skladu s odredbama člana 232. stav 1. Zakona o upravnom postupku FBiH zamijenila, te u skladu sa  članom 52. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i članom 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a,  objavljuje:

Opširnije...

Komisija za izbor MUP TK

Na osnovu člana 52. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u postupku odabira policijskih službenika, a po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i početni čin "Mlađi inspektor", Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Opširnije...

Komisija za izbor MUP TK – Obavještenje

Obavještavaju se kandidati, koji su već dostavili dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji – kategoriji u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona, da su dužni do 28.11.2014.godine (petak), neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a TK-a ili preporučenom poštom, na adresu ul. Turalibegova bb, 75000 Tuzla, sa naznakom "za Komisiju za izbor" dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Opširnije...

Komisija za izbor MUP TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac" i početni čin „Mlađi inspektor", 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo unutrašnjih poslova