Vidim da je vlada tk 27.09.2013.god dalaa saglasnost Mup-tk za prijem jos dva kandidata u cinu policajac, pa me interesuje jel se pored primljenih 40 prima jos 2 kandidata?

Vaše ime: semso dedovic
Vaše pitanje: Postovanje,
Vidim da je vlada tk 27.09.2013.god dalaa saglasnost Mup-tk za prijem jos dva kandidata u cinu policajac, pa me interesuje jel se pored primljenih 40 prima jos 2 kandidata?

 

Resor: Unutrašnji poslovi
Odgovor: Postovani,
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da izvrši prijem dva kandidata po raspisanom Javnom oglasu u činu policajac, a koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji imaju prioritet pri zapošljavanju.

Obzirom da sa navedene liste, određeni broj kandidata nije zadovoljio na ljekarskom pregledu izvrešenom prema odredbama Pravilnika o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, bilo je neophodno u postupak izbora uključiti i kandidate koji su u konačnom zbiru po osnovu testiranja ostvarili ukupan zbir bodova - 77.

Kako je odredbama člana 16. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:5/12), decidno propisano da:

„(1) Nezaposleno lice iz člana 1. stav (1) ovog Zakona, koje je na evidenciji Službe za zapošljavanje, ostvaruje prioritet pri zapošljavanju i ukoliko ispunjava opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje, a shodno propisima iz oblasti radnog zakonodavstva.

(2) Pravo iz stava (1) ovoga člana ostvaruje se slijedećim redoslijedom:

a) dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja;b) član porodice sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalid sa 100% vojnog invaliditeta;

c) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;

d) član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i ratni vojni invalid sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;

e) ostali ratni vojni invalidi prema procentu invaliditeta;

f) demobilisani branilac;

g) članovi uže porodice umrlog ratnog i mirnodopskog vojnog invalida, umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i umrlog demobilisanog branioca i

h) djeca ratnih vojnih invalida prema procentu invaliditeta, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca demobilisanih branilaca.

(3) Pravo iz stava (1) ovog člana ne može ostvariti lice, kojem je radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarene prednosti pri zapošljavanju, prestao njegovom krivicom ili je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koje je korisnik prava na porodičnu penziju.

(4) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, općine kao i pravna lica čiji su osnivači Kanton ili općina, a koja se finansiraju iz budžeta Kantona, odnosno općine sa učešćem od najmanje 25%, dužni su, pod jednakim uslovima, prilikom prijema u radni odnos obezbjediti prioritet licima iz člana 1. stav (1) ovog zakona",

Vladi Tuzlanskog kantona je predloženo da se za dva kandidata, koji su ostvarili 77 bodova, odobri prijem a u cilju poštovanja odredbi pomenutog Zakona, a isključivo iz razloga što se radi o kandidatima, sinovima poginulih policajaca, nosiocima priznanja - Zlatna policijska značka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15