ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva utvrđuje se unutrašnja organizacija Ministarstva razvoja i poduzetništa i to:
- organizacione jedinice i njihov djelokrug,
- sistematizacija radnih mjesta,
- način rukovodjenja Ministarstvom i organizacionim jedinicama,
- ovlaštenja i odgovornost rukovodećih državnih službenika u obavljanju poslova,
- sastav, način rada i pitanja o kojima raspravlja stručni kolegij,
- način ostvarivanja saradnje u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva,
- programiranje i planiranje rada,
- način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovonost državnih službenika i namještenika,
- ostvarivanje javnosti rada Ministarstva.

Unutrašnja organizacija Ministarstva koja se utvđuje ovim Pravilnikom zasniva se na sljedećim principima:
- racionalnosti i da osigurava uspješno i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ministarstva,
- grupisanju poslova u cjeline prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo obavljanje,
- ostvarivanju pune i ravnomjerne zaposlenosti svih državnih službenika i namještenika da mogu doći do izražaja njihove stručne i druge radne sposobnosti,
- određivanju broja izvršilaca tako da bude adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti Ministarstva,
- pravilnoj raspodjeli poslova iz nadležnosti Ministarstva na poslove koje obavljaju državni službenici i poslove koje obavljaju namještenici.

U okviru svoje nadležnosti, Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove iz nadlešnosti Kantona iz oblasti razvoja i poduzetništva, koji su utvrđeni Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, kao i drugim zakonima i propisima, na način da osigura potpuno, efikasno i racionalno izvršavanje svih poslova.

 

ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG RADA

 

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se u okviru organizacionih jedinica i samostalnih izvršilaca izvan sastava organizacionih jedinica.
Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministastva obrazuju se dvije osnovne organizacione jedinice bez unutrašnjih organizacionih jedinica:

  • Odjeljenje za razvoj
  • Odjeljenje za poduzetništvo i obrt

Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva koji čine samostalnu cjelinu i ne mogu se obavljati u formiranim osnovnim organizacionim jedinicama, obavljaju pojedini izvršioci izvan osnovnih organizacionih jedinica.

Nadzor nad radom samostalnih izvršilaca vrši sekretar Ministarstva.

Svaka organizaciona jedinica u oblastima za koje je uspostavljena vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:
- izvršavanje zakona i drugih propisa,
- provođenje utvrđene politike,
- praćenje stanja u oblasti iz svog djelokruga i preduzimanje mjera za rješavanje pitanja u tim oblastima,
- ukazivanje na potrebu donošenja ili izmjene propisa iz svoje oblasti,
- rješavanje u upravnim stvarima,
- obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova određenih zakonom i drugim propisima.

 

ODJELJENJE ZA RAZVOJ

 

Pored upravnih poslova Odjeljenje za razvoj vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose naročito na:
- istraživanje i analizu dostupnih iskustava u oblasti rješavanja problema ekonomskog razvoja
- definisanje metoda, postupaka i instrumenata za efikasnije rješavanje problema ekonomskog razvoja na kantonalnom nivou
- koordinaciju planiranja i realizacije razvojnih planova na nivou kantonalne administracije
- analizu stanja u TK (socio-ekonomsko stanje, struktura privrede i sl.)
- identificiranje potencijalnih i realnih problema ekonomskog razvoja, kreiranje i provedba aktivnosti za njihovo rješavanje
- finansijsku podršku razvoju
- administriranje projekata javnih investicija
- promotivne aktivnosti
- saradnju sa ostalim akterima u oblasti ekonomskog razvoja
- učestvovanje u izradi Strategije razvoja TK
- učestvovanje u izradi Strateškog plana Ministarstva
- vršenje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonom.

 

ODJELJENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

 

Pored upravnih poslova Odjeljenje za poduzetništvo i obrt, vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose naročito na:
- istraživanje i analizu efikasnosti zakonskog okvira u oblasti MSP i obrta
- definisanje i provedbu mjera za proceduralnu podršku
- definisanje i provedbu mjera za finansijsku podršku
- definisanje i provedbu mjera za informacionu podršku
- kreiranje i provedbu promotivnih aktivnosti
- definisanje i provedbu edukativnih aktivnosti
- praćenje stanja u MSP i izvještavanje
- praćenje stanja u obrtu i izvještavanje
- saradnju sa drugim akterima u oblasti
- vršenje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014