ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Ministarstvo zdravstva je organizovano tako da se poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva obavljaju u okviru osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica, odnosno Ministarstvo u svom sastavu ima tri Osnovne organizacione jedinice i to:


1. Odjeljenje za normativno-pravne i opšte poslove, koje u svom sastavu ima:

            a) Službu za protokol kao unutrašnju organizacionu jedinicu


Za rad u ovom odjeljenju predviđeno je sedam (7) izvršilaca, od kojih je:

 1. Sekretar Ministarstva-rukovodeći službenik;
 2. Stručni saradnik za normativno-pravne poslove, upravno rješavanje i personalne poslove-jedan izvršilac;
 3. Stručni saradnik za ekonomske poslove-jedan izvršilac;
 4. Mlađi referent za administrativne poslove-jedan izvršilac;
 5. Šef službe-jedan izvršilac
 6. Vozač-jedan izvršilac
 7. Kurir-kafe kuharica-čistačica-jedan izvršilac.

Izvršioci iz tačke 5., 6. i 7. su jedan službenik i dva namještenika uposlena u Službi za protokol, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici.


2. Sektor za zdravstvo, u svom sastavu ima:
    a) Odsjek za zdravstvenu zaštitu
    b) Odsjek za farmaciju i dijagnostiku


Za rad u ovom Sektoru je predviđeno osam (8) izvršilaca uključujući i rukovodioca i to:

1. Pomoćnik ministra za zdravstvo-rukovodeći službenik

    a) Odsjek za zdravstvenu zaštitu

 1. Šef odsjeka-jedan izvršilac;
 2. Stručni saradnik za vanbolničku zdravstvenu zaštitu-jedan izvršilac;
 3. Stručni saradnik za bolničku zdravstvenu zaštitu-jedan izvršilac;
 4. Mlađi referent za administrativno-stručne poslove-jedan izvršilac.


   b) Odsjek za farmaciju i dijagnostiku

 1. Šef odsjeka-jedan izvršilac
 2. Stručni saradnik za farmaciju-jedan izvršilac;
 3. Stručni saradnik za medicinsku dijagnostiku-jedan izvršilac;


3. Inspektorat

Za rad u Inspektoratu predviđeno je sedam (7) izvršialca uključujući i rukovodioca i to:


   1. Glavni kantonalni inspektor-rukovodeći službenik, jedan izvršilac

       Službenici s posebnim ovlaštenjima
   2. Kantonalni sanitarni ispektor-jedan izvršilac;
   3. Kantonalni zdravstveni inspektor-četiri izvršioca;
   4. Kantonalni farmaceutski inspektor-jedan izvršilac.


Organizaciona struktura je zadovoljavajuća.


Od 22 predviđena radna mjesta popunjeno je 13 radnih mjesta.


Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

 • dva (2) dipl.pravnika
 • pet (5) dr.medicine;
 • jedan (1) dipl.ekonomista.
 • jedan (1) sa završenom gimnazijom i V stepenom-programer specijalista;
 • jedan (1) sa završenom hemijskom školom;
 • jedan (1) sa završenom medicinskom školom;
 • jedan (1) vozač KV
 • jedan (1) kurir KV


ORGANIZACIONA STRUKTURA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

     · MINISTAR


ODJELJENJE ZA NORMATIVNO-PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

 • Sekretar-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za normativno-pravne poslove, upravno rješavanje i personalne poslove-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za ekonomske poslove-jedan izvršilac
 • Mlađi referent za administrativne poslove-jedan izvršilac


SLUŽBA ZA PROTOKOL

 • Šef službe-jedan izvršilac
 • Vozač-jedan izvršilac
 • Kurir - kafe kuharica - čistačica-jedan izvršilac


SEKTOR ZA ZDRAVSTVO

 • Pomoćnik ministra za zdravstvo-jedan izvršilac


ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 • Šef odsjeka-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za vanbolničku zdravstvenu zaštitu-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za bolničku zdravstvenu zaštitu-jedan izvršilac
 • Mlađi referent za administrativno stručne poslove-jedan izvršilac


ODSJEK ZA FARMACIJU I DIJAGNOSTIKU

 • Šef odsjeka-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za farmaciju-jedan izvršilac
 • Stručni saradnik za medicinsku dijagnostiku-jedan izvršilac


INSPEKTORAT

 • Glavni inspektor-jedan izvršilac
 • Kantonalni sanitarni inspektor-jedan izvršilac
 • Kantonalni zdravstveni inspektor-četiri izvršioca
 • Kantonalni farmaceutski inspektor-jedan izvršilac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna