Prezentacija PROCJENE POTENCIJALNIH EKONOMSKIH EFEKATA NOVE REGULATIVE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U TUZLANSKOM KANTONU

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat (Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH), uz podršku Ekonomskog instituta Sarajevo, organizuju prezentaciju Procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative javno-privatnog partnerstva (JPP) u Tuzlanskom kantonu u utorak, 12. juna 2018. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 12 sati.

 

Prezentatori će biti uvaženi profesori sa Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Muamer Halilbašić, Doc. dr. Merima Činjarević i Doc. dr. Jasmina Mangafić, koji će se u okviru prezentacije osvrnuti na:

  • Značaj ulaganja u javnu infrastrukturu (efekti na ekonomski rast, „optimalan" nivo ulaganja u javnu infrastrukturu);
  • Kretanja vezano za ulaganja u javnu infrastrukturu u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini;
  • Potencijal JPP kao modela osiguranja javne infrastrukture (prednosti i nedostaci JPP, ključni faktori uspjeha);
  • Svjetske trendove u oblasti JPP (broj i vrijednost projekata, ključni sektori);
  • Procjenu direktnih, indirektnih i induciranih efekata potencijalnih JPP projekata u Tuzlanskom kantonu koristeći input-output okvir (efekti na proizvodnju, dodanu vrijednost, poreze, zaposlenost);
  • Vrijednost za novac u JPP projektima (pregled rezultata ex-post analiza i referenca na Tuzlanski kanton).

 

Uzimajući u obzir da je novi regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo finaliziran na Tuzlanskom kantonu, te da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju kako institucija, tako i poslovnog sektora, vjerujemo da će procjena potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative JPP-a u Tuzlanskom kantonu pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i uvid u efekte koji su od značaja za razvoj našeg Kantona.

Prezentaciji će prisustvovati predstavnici svih javnih tijela (organi uprave, upravne organizacije, javna preduzeća, javne ustanove) te predstavnici privrednog sektora sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete navedenoj prezentaciji, da medijski propratite navedeni događaj i o tome informišete javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna