Program javnih investicija Tuzlanskog kantona

Svrha donošenja Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) je da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, sa dugoročnim ciljem povezivanja PJI TK sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Projekti uključeni u PJI TK stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strteških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade TK planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju. Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja.

Program javih investicija Tuzlanskog kantona se priprema i donosi u skladu sa:

- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13 i 13/14).
- Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14).
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine,
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 4/16 i 5/17),
- Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-13399/17 od 30.05.2017.godine.

 

Programi javnih investicija FBiH, Programi javnih investicija Kantona FBiH i pregled prateće dokumentacije dostupni su na linku:
http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=168&idmeni=1

 Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 27.09.2016. godine je Odlukom broj: 02/1-14-2026-6/16 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017.-2019.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2017. godine je Odlukom broj: 02/1-02-2686-7/17 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018.-2020.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 27.02.2018. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-433-4/18 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2017.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2018. godine je Odlukom broj: 02/1-28-433-12/18 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021.godina.

 

 

Svrha donošenja Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) je da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, sa dugoročnim ciljem povezivanja PJI TK sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Projekti uključeni u PJI TK stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strteških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade TK planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju. Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja.

Program javih investicija Tuzlanskog kantona se priprema i donosi u skladu sa:

- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13 i 13/14).
- Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14).
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine,
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 4/16 i 5/17),
- Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-13399/17 od 30.05.2017.godine.

 

Programi javnih investicija FBiH, Programi javnih investicija Kantona FBiH i pregled prateće dokumentacije dostupni su na linku:
http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=168&idmeni=1

 Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 27.09.2016. godine je Odlukom broj: 02/1-14-2026-6/16 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017.-2019.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2017. godine je Odlukom broj: 02/1-02-2686-7/17 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018.-2020.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 27.02.2018. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-433-4/18 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2017.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2018. godine je Odlukom broj: 02/1-28-433-12/18 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021.godina.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna