Obavještenje o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu TK zbog elementarih nepogoda

Sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda uplaćuju se i izdvajaju na poseban podračun Budžeta Tuzlanskog kantona za donacije i grantove i to:
- za doznake iz Bosne i Hercegovine na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 132-100-0256000080 , vrsta prihoda 722751, šifra općine 094, budžetska organizacija: 2601001, kod NLB Banke, d.d. Tuzla,
- za doznake iz inostranstva na devizni depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 100867249 Account: IBAN:BA39 1321 0100 8672 4943 TBTUBA22; svrha doznake: šifra prihoda 722751, šifra općine 094; budžetska organizacija 2601001, kod NLB Banke, d.d. Tuzla.

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Bahrija Umihanić