Poziv zainteresiranim subjektima za učešće u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kroz djelovanje u Partnerskoj grupi za razvoj

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) započela je sa procesom izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

 

Metodologijom za planiranje razvoja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine planirano je formiranje Partnerske grupe za razvoj koja je šire konsultativno tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu, i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i saradnje, te se na ovaj način osigurava da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.


Na osnovu metodološke preporuke sastava Partnerske grupe za razvoj, referenci i poštujući tertorijalnu i sektorsku zastupljenost kreiran je inicijalni prijedlog sastava Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona, sa institucijama koje su pozvane za rad u Partnerskoj grupi za razvoj. Sve ostale zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti i mediji sa područja Tuzlanskog kantona koji žele učestvovati u Partnerskoj grupi za razvoj i dati vlastiti doprinos izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona mogu se uključiti u rad iste prijavom putem Prijavnog obrasca za učešće u procesu izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. kroz djelovanje u Partnerskoj grupi za razvoj. Poziv za učešće u radu Partnerske grupe za razvoj biti će otvoren tokom perioda izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te navedeni spisak nije konačan, odnosno kontinuirano će se ažurirati sa novim javnim institucijima, udruženjima i fondacijama, privrednim subjektima i medijima koji pristupe Partnerskoj grupi za razvoj.


Više informacija moguće je pronaći na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, sekciji namijenjenoj za informisanje građanstva i javnosti o procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna