2. Sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u maju 2014. godine započela je sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, u proteklom periodu Kantonalni odbor za razvoj, kao tijelo zaduženo za pripremu i organizovanje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona, kreirao je nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona koja sadrži socio-ekonomsku analizu, strateške fokuse, strateške ciljeve i viziju razvoja Kantona.

Kako je proces izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, participatoran proces u svim fazama, u cilju upoznavanja sa do sada preduzetim aktivnostima u procesu izrade ovog strateškog dokumenta te prezentacije nacrta Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona, organizuje se II. sastanak Partnerske grupe za razvoj koji će se odžati u utorak, 02.12.2014. godine sa početkom u 12.00 h u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (Ulica Mije Keroševića 3, 75 000 Tuzla).

Partnerska grupa za razvoj je šire konsultativno tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i saradnje, te se na ovaj način osigurava da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.Poziv za učešće u radu Partnerske grupe za razvoj biti će otvoren tokom perioda izrade Strategijerazvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina.

 

PRILOG

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna