Urgencija za izmirenje duga za zdravstveno osiguranje

U ime Vlade Tuzlanskog kantona premijer Bahrija Umihanić uputio je pismo premijeru Federacije Bosne i Hercegovine u kojem traži poduzimanje aktivnosti za izmirivanje duga za obavezno zdravstveno osiguranje za ZD Rudnici ''Kreka'' doo Tuzla. Dugovanja JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnici ''Kreka'' Tuzla po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na dan 30.11.2014.godine iznose oko 4.300.000,00 KM.

U iznosu nisu obuhvaćena dugovanja koja će dospjeti na naplatu u decembru 2014. godine. Vlada TK primorana je na ovakav potez zbog trenutnog stanja u budžetu ZZO TK a dalje neizmirivanje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od strane JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnici ''Kreka'' Tuzla može dovesti u pitanje opstanak i funkcionisanje zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.
„Izuzimajući dugovanja utvrđena odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH", stoji u pismu premijeru FBiH, „napominjemo da JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnici ''Kreka'' Tuzla ne uplaćuju redovno doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u 2014. godini. S obzirom da JP Elektroprivreda BiH – Zavisno društvo Rudnici ''Kreka'' Tuzla trenutno ne izmiruje redovno obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za zaposlenike navedenog rudnika, Zavod je omogućio ovjeru zdravstvenih legitimacija do 15.12.2014. godine. Nakon ovog perioda, ukoliko JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnici ''Kreka'' Tuzla ne izmiri dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, neće postojati uslovi i neće se moći ovjeriti zdravstvene legitimacije za zaposlenike ovog rudnika."
Zaključno sa 30.11.2014. godine, saglasno odredbama Odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2014. godinu a kao rezultat promjenjene stope doprinosa koji se izdvaja u fond solidarnosti, na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uplaćeno je manje oko 2.200.000,00 KM po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna