Parafirani kolektivni ugovori za oblasti obrazovanja i državne službe u Tuzlanskom kantonu

Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali su danas granske kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i državne službe Tuzlanskog kantona.

Ovim činom uspješno je okončan proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, a konačnu saglasnost na tekst ugovora na narednoj sjednici dat će Vlada Tuzlanskog kantona.
U konstruktivnom dijalogu sa sindikatima Vlada je pokazala socijalnu osjetljivost prema najugroženijim kategorijama uposlenika, te je utvrđeno da se najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima poveća sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM, što je usklađeno i sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora. Ovim ugovorima nije umanjen obim stečenih prava, a time je i otpremnina pri odlasku u penziju predviđena u iznosu od 6 prosječnih plaća u FBiH ili 6 isplaćenih plaća ukoliko je ta opcija povoljnija po uposlenika. U vezi sa ovim pitanjem, na jednom od sastanaka predsjednik sindikata državnih službenika FBiH Salih Kruščica se zahvalio Vladi TK na razumijevanju i socijalnoj osjetljivosti prema kategorijama uposlenika koji završavaju svoj radni vijek, ističući da Tuzlanski kanton prednjači sa visinom ove naknade u odnosu na sve druge kantone u Federaciji.
Bitno je istaći da su postignutim dogovorom zadovoljni i predstavnici Vlade i sindikata.
Kako Vlada Tuzlanskog kantona ne bi nametala finansijske obaveze jedinicama lokalne samouprave, tekst ugovora za oblast državne službe će biti upućen svim općinama i Gradu Tuzla na davanje saglasnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna