ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA EKONOMSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA

Na svojoj XX redovnoj sjednici, održanoj 28.10.2013.godine, Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona donijelo je Zaključak kojim od Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona i drugih učesnika traži hitno donošenje zaključaka u vezi sa Analizom stanja privrede Tuzlanskog kantona sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu, koja je razmatrana na četrdeset osmoj sjednici skupštine Tuzlanskog kantona.


Vijeće je zaključilo da predstavnici socijalnih partnera Vijeća, u roku od 7 dana, održe sastanak sa Premijerom TK u vezi sa održavanjem Radne konferencije „Mogućnosti ubrzanijeg razvoja industrije i poduzetništva Tuzlanskog kantona" i predlože da ista bude projekat Vlade TK.

Udruženje poslodavaca TK je Vijeću dostavilo prijedlog za formiranje Savjeta Vlade TK za ekonomsku politiku i razvoj, koji je Vijeće jednoglasno podržalo i isti će u vidu inicijative za formiranje Savjeta Vlade TK za ekonomsku politiku i razvoj dostaviti Vladi TK na dalje postupanje.

Također, razmatrana je i situacija u vezi sa povratom (refundacijama) naknada za porodiljska odsustva i Vijeće od Vlade TK traži da poslodavcima izmiri dugovanja po osnovu povrata naknada za porodiljska bolovanja kako bi im se pomoglo da ostvare svoja zakonska prava.

 

Odjeljenje za informisanje